Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to jest přeloženo: Bůh s námi.

(Mt 1, 23)

 

A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.

(Mt 2, 6)

 

A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.

(Mt 2, 9-10)

 

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zemi, klaněli se mu a obětovali přinesené dary - zlato, kadidlo, myrhu.

(Mt 2, 11)

 

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."

(Mt 3, 1-2)

 

Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přijde za mnou, je silnější než já - nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv, on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

(Mt 3, 11)

 

Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen.

(Mt 4, 6)

 

Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.

(Mt 4,19)

 

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

(Mt 5, 3)

 

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

(Mt 5, 4)

 

Blaze tichým, neboť oni dostanou Zemi za dědictví.

(Mt 5, 5)

 

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

(Mt 5, 6)

 

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

(Mt 5, 7)

 

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 

(Mt 5, 8)

 

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazýváni syny Božími.

(Mt 5, 9)

 

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

(Mt 5, 10)

 

Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena?

(Mt 5, 13)

 

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu Vašemu Otci v nebesích.

(Mt 5, 16)

 

Vaše slovo buď ano, ano - ne, ne: vše co nad to, je zlé.

(Mt 5, 37

 

Milujte své nepřátelé a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

(Mt 5, 44)

 

Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.

(Mt 6, 3)

 

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.

(Mt 6, 14)

 

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

(Mt 6, 21)

 

Hledejte především Jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.

(Mt 6, 33)

 

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

(Mt 7, 3)

 

Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

(Mt 7, 6)

 

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak ve všem jednejte s nimi, v tom je celý Zákon i Proroci.

(Mt 7, 12)

 

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

(Mt 7, 14)

 

Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.

(Mt 7, 18)

 

Ne každý, kdo mi říká, Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

(Mt 7, 21)

 

"Pane, chceš-li, můžeš mě očistit."On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist."

(Mt 8, 2)

 

Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.

(Mt, 8, 8)

 

Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.

(Mt 8, 13)