Tuto pasáž považuji za nejsilnější z Písma, kdykoliv jí čtu, běží mi mráz po zádech.

Z knihy LUKÁŠE - Podobenství o marnotratném synu

Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: "Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá." On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země: ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: "Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!" Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků." I vstal a šel k svému otci.

Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a HNUT LÍTOSTÍ běžel k němu, objal ho a políbíl. Syn mu řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: "Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen." A začali se veselit.

Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: "Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého." I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl: "Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz, a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel TENHLE TVŮJ SYN, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele."On mu řekl: "Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž TENTO TVŮJ BRATR byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen."

(Lk 15, 11-32)