Žalm 23:

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,

vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje,

stezkou spravedlnosti mě vede

pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti,

nebudu se bát ničeho zlého

vždyť se mnou jsi Ty.

Tvoje berla a hůl mě potěšují.

 

Prostíráš mi stůl

před zraky protivníků,

hlavu mi olejem potíráš,

kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou

všemi dny mého žití.

Do Hospodinova domu se budu vracet

do nejdelších časů.