Z myšlenek P. Miroslava Suchomela:

Zamyšlení nad "zhrouceným světem".

3 mýty o zhroucení sebe sama:

I. To se stává zřídkakdy, není to tak časté

ALE: Bůh musí někdy dopustit "zhroucení". Aby byl člověk připravený naplnit kontrétní Boží záměr. Většina světců prošla nejdříve "zhroucením", než se stali tím, čím jsou. Námatkově můžeme vzpomenout na Pavla nebo na Petra: Proč Pane nemůžu jít za Tebou hned? I život bych za Tebe položil! "Amen, amen, pravím Tobě, dříve než kohout zakokrhá, 3x mě zapřeš."

Bůh ale nechal Petra ztrapnit, zostudit, i hořce plakat kvůli tomu, aby byl připravený. "Zhroucení" buduje charakter i kvalitu. Prohra je pro člověka daleko cennější. Všímejme si, že Petra Bůh nediskvalifikoval, nebo neposadil ho na místo náhradníka jako u fotbalu. Počítal s ním celou dobu, i když se mu nevedlo.

II. To se mně nemůže stát!

Lék na tento mýtus: Poznej sám sebe.

III. I kdyby se to stalo, jsem silný, dostanu se z toho!

Léka na tento mýtus: Znáš Boží zákony?

 

JAK PROMĚNIT HŘÍCHY NEBO PŘIROZENÉ DARY V CHARISMATA (Boží dary):

PÝCHU - ve vůdcovství v lásce

HNĚV - v pomoc druhým a houževnatost

NEČISTOTU  - v důvěrnost Boží

STRACH - ve vcítění se do druhých, v naslouchání

ŽÁRLIVOST, ZÁVIST - v rozlišování dobra a zla

 

Ježíš nepovolal 12 apoštolů světců, ale HŘÍŠNÍKŮ, kteří proměnili, nebo spíše DOVOLILI PÁNU PROMĚNIT TYTO JEJICH HŘÍCHY V CHARISMATA.

Pár příkladů:

PÝCHA - př.: Sv. Petr, apoštol

Petr byl pyšný, všude chtěl být první a ve všem. Jeden z příkladů: jako jediný chtěl kráčet za Ježíšem přímo po moři (jak to dopadlo, víme). Vyvyšoval se: Pane, i kdyby Tě všichni zapřeli, já ne! Třikrát ho zapřel a jako jediný. (moje pozn. do placu: radši se neptám, jak by to dopadlo, kdyby se zeptali jakékokoliv jiného učendíka..) Ježíš nebere touhy člověka, ale proměňuje je. Ani Petr se nestal skálou proto, že měl přirozené vůdčí schopnosti, ale proto, že miloval (Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde?, viz Jan, NZ)

HNĚV - př. Sv. Pavel

Pavel urputně pronásledoval křesťany, Pán ho nechal nejdřív oslepnout, pochopil, v jaké temnotě žil a dokonce ho za křesťany Pán posílá..

NEČISTOTA - př. Sv. Marie Magdalena (veškeré sexuální nepravosti)

- nakonec byla s Ježíšem neustále, doprovázela ho na křížové cestě - důvěrnost, oddanost. Zmrtvýchvstalý Ježíš se jí hned jako druhé zjevil.

4 kroky sv. smíření:

1. odpuštění

2. uzdravení

3. osvobození

4. posilnění