Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude po všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.

(Lk 2, 10 - 11)

 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.

(Lk 2, 14)

 

Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?

(Lk 3, 4)

 

Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!

(Lk 3, 4)

 

Sekera už je na kořeni stromu, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

(Lk 3, 9)

 

Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným.

(Lk 3, 17)

 

Je psáno: člověk nebude živ jenom chlebem.

(Lk 4, 4)

 

Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.

(Lk 4, 8)

 

Je psáno: Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.

(Lk 4, 12)

 

Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!

(Lk 5, 4)

 

Je snadnější říci: Jsou ti odpuštěny hříchy nebo říct: Vstaň a choď? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů." A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha.

(Lk 5, 23 - 25)

 

Běda vám, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.

(Lk 6, 26)

 

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.

(Lk 6, 31)

 

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ?

(Lk 6, 41)

 

Každý strom se pozná po ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny.

(Lk 6, 44)

 

Komu se málo odpouští, málo miluje.

(Lk 7, 47)

 

Kde je vaše víra?

(Lk 8, 25)

 

Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.

(Lk 9, 26)

 

Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.

(Lk 9, 35)

 

Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.

(Lk 9, 56)

 

Následuj mne!

(Lk 9, 59)

 

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.

(Lk 9, 62)

 

Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.

(Lk 10, 2 - 3)

 

Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým.

(Lk 10, 21)

 

Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď království tvé. Náš denní chléb nám dávej každého dne. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení.

(Lk 11, 2 - 4)

 

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!

(Lk 11, 13)

 

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.

(Lk 11, 28)

 

Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou.

(Lk 11, 35)

 

Vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř?

(Lk 11, 39 - 40)

 

Běda vám zákoníkům! Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli, a těm, kteří chtějí vejít, jste v tom zabránili.

(Lk 11, 52)

 

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá Duchu svatému, odpuštěno nebude.

(Lk 12, 8 - 10)

 

Život je víc než pokrm a tělo než oděv.

(Lk 12, 23)

 

Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

(Lk 12, 25)

 

Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

(Lk 12, 34)

 

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.

(Lk 12, 35)

 

Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

(Lk 12, 39 - 40)

 

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

(Lk 12, 48)

 

Blaze těm, kdo bude jíst chléb v království Božím.

(Lk 14, 15)

 

Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.

(Lk 15, 6)

 

Otče, zhřešil jsem proti nebi, i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.

(Lk 15, 21 - 24)

 

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké, kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.

(Lk 16, 10)

 

Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží. Kdo se ožení s tou, kterou muž propustil, cizoloží.

(Lk 16, 18)

 

Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: "Je mi to líto.", odpustíš mu!

(Lk 17, 3 - 4)

 

Nikdo není dobrý, jedině Bůh.

(Lk 18, 19)

 

Pane, ať vidím.

(Lk 18, 41)

 

Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.

(Lk 19, 5)

 

Když vytrváte, získáte své životy.

(Lk 20, 19)

 

Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.

(Lk 22, 46)