"Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co jest." (Jan 1, 1-3)

"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." (Jan 1, 12)

"A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." (Jan 1, 14)

"Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista." (Jan 1, 17)

"Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa." (Jan 1, 29)

"Rabbi (což přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?" Odpověděl jim: "Pojďte a uvidíte!" (Jan 1, 38)

"Následuj mě!" (Jan 1, 43)

"Ty věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem tě pod fíkem? Uvidíš věci daleko větší." (Jan 1, 50)

"Udělejte, cokoli vám nařídí." (Jan 2, 5)

"Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré  víno až pro tuto chvíli.ů (Jan 2, 10)

"Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." (Jan 2, 19)

"Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal, nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku." (Jan 2, 24-25)

"Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího." (Jan 3, 6)

"Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o věcech pozemských, jak uvěříte, budu-li mluvit o věcech nebeských?" (Jan 3, 11 - 12)

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3, 16)

"Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu, než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu." (Jan 3, 19 - 21)

"Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe." (Jan 3, 27)

"Źenich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, úpřimně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena. On musí růst, já však se menšit. (Jan 3, 29 - 30)

"Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." (Jan 3, 36)

 "Dej mi napít!" (Jan 4, 7)

"Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo říká, abys mu dala napít, požádalas bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou." (Jan 4, 10)

"Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky." (Jan 4, 14)

"Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. (Jan 4, 14)

"Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, už je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho takto ctili." (Jan 4, 22 - 23)

 "Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne." (Jan 4, 36 - 37)

 "Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji." (Jan 5, 17)

"Amen, amen, pravím vám, kdo slyší má slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života." (Jan 5, 24)

"Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít." (Jan 5, 25)

"Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepříjímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale Slávu od samého Boha nehledáte! (Jan 5, 40)

"Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?" (Jan 5, 46 - 47)

"Já jsem to, nebojte se!" (Jan 6, 20)

"Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život." (Jan 6, 32 - 33)

"Nereptejte mezi sebou! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal, a já ho vzkříším v poslední den." (Jan 6, 43 - 44)

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkříším v poslední den." (Jan 6, 54)

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm." (Jan 6, 56)

"I vy chcete odejít?" (Jan 6, 67)

"Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. (Jan 6, 68)

"Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!" (Jan 7, 24)

"Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" (Jan 8, 7)

"Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, Pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš! (Jan 8, 10 - 11)

"Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho. Jestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou ten, který mě poslal." (Jan 8, 15 - 16)

"Teprve až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec." (Jan 8, 28)

 "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." (Jan 8, 32)

"Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo." (Jan 8, 43)

"Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží." (Jan 9, 3)

"My víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl: Je-li hříšník, nevím, jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím." (Jan 9, 24 - 25)

"Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit." (Jan 9, 33)

"To je právě divné: Vy nevíte, odkud je - a otevřel mi oči! víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli." (Jan 9, 30 - 31)

"Věříš v Syna člověka? A kdo je to, Pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl: Vidíš ho, je to ten, který s tebou mluví. On na to řekl: Věřím, Pane, a padl před ním na kolena." (Jan 9, 35 - 37)

"Jsme snad i my slepí?" (Jan 9, 40)

"Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce tahá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce." (Jan 10, 11 - 15)

"Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen." (Jan 11, 3)

"Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky." (Jan 11, 25 - 26)

"Vy ničemu nerozumíte, nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ." (Jan 11, 49 - 50)

"Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově." (Jan 12, 13)

"Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek." (Jan 12, 24)

"Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma, kdo chodí ve tmě, neví, kam jde." (Jan 12, 35)

"Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě." (Jan 12, 46)

"Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já." (Jan 13, 13 - 14) 

"Nové přikázání vám dávám, abyste milovali jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým." (Jan 13, 34 - 35)

 "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." (Jan 13, 38)

"Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte." (Jan 14, 2 - 4)

"Já jsem ta cesta, pravda i život." (Jan 14, 6)

"Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí a nezná." (Jan 14, 15 -17)

"Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám." (Jan 14, 27)

"Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne, nemůžete učinit nic." (Jan 15, 5)

 "Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás." (Jan 15, 16)

"To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali." (Jan 15, 17)

"Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud." (Jan 16, 7 - 8)

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce v jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)

"Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou." (Jan 16, 32)

"Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe." (Jan 17, 1)

"Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." (Jan 18, 37)

 "Hle, člověk!" (Jan 19, 5)

"Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu." (Jan 19, 11)

"Ženo, hle, tvůj syn!" (Jan 19, 26)

"Hle, tvá matka!" (Jan 19, 27)

"Dokonáno jest." (Jan 19, 30)

"Pokoj vám." (Jan 20, 21)

"Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." (Jan 20, 22 - 23)

 "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím." (Jan 20, 25)

"Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj, věř!" (Jan 20, 27)

"Můj Pán a můj Bůh." (Jan 20, 28)

"Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili." (Jan 20, 29)

"Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil. Kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané." (Jan 21, 25)