Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný, a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.

(Sk 2, 20-21)

Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.

(Sk 2, 28)

Obraťe se a každý z vás ať přijme křest ve svém jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.

(Sk 2, 38)

Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši.

(Sk 4, 25-26)

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.

(Sk 4, 32)

Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.

(Sk 4, 33)

 Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života.

(Sk 5, 20)

Ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid.

(Sk 5, 25)

Boha je třeba poslouchat, ne lidi.

(Sk 5, 29)

Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.

(Sk 7, 56)

Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa.

(Sk 8, 32)

Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?

(Sk 8, 36)

Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?

(Sk 9, 4)

Kdo jsi, Pane?

(Sk 9, 5)

Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.

(Sk 9, 5)

 Zde jsem, Pane.

(Sk 9, 10)

Co si přeješ, Pane?

(Sk 10, 3)

Bo Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.

(Sk 10, 15)

Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.

(Sk 10, 34-36)

Vždyť Pán nám přikázal: Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země.

(Sk 13, 47)

Navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív, aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, které jsem přijal za své. To praví Pán, který to oznámil už před věky.

(Sk 15, 16-17)

Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si  nedává od lidi sloužit, jako by byl na nich závislý, vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní.

(Sk 17, 24-25)

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nido ti neublíží."

(Sk 18, 9-10)

Já se k vám vrátím, bude-li Bůh chtít.

(Sk 18, 21)

Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.

(Sk 20, 35)

Děj se vůle Páně!

(Sk 21, 14)