Zaměřila jsem se na některé prvky speciálně u autonehod. Další info - obecná první pomoc - lze nalézt v článku z června 2010 - KPR.., u kterého byl vznesen dotaz právě k 1.pomoci u autonehod, zejména vyprošťování apod. Tady je problém v tom, že literatury speciálně k tomuto tématu je zoufale málo. Dostatala se mi do rukou zajímavá knížka (určena jako základ k autolekárničce), ze které přináším tyto informace. Dnes je na trhu - podobně jako kuchařských knih (kterou píše kdekdo), či knížky pro nastávající maminky, kterých všech čtení přináší jen zmatek (v řadě situací jsem především pro zdravý selský rozum) - k dispozici celá řada literatury 1.pomoci. Nejde o hotové produkty v tom smyslu, že i 1.pomoc se vyvíjí a některé postupy se mění. Zmiňuji se o tom jen kvůli tomu, že i když se dnes vše modernizuje, kolikrát ty staré knížky nám poskytnou daleko větší neocenitelnou pomoc. Co se týče obecné 1.pomoci, rozhodně doporučuji (dnes zřejmě už sehnání snad v antikvariátech) toto: Jan Knobloch (Prof., MUDr., DrSc.) - Předlékařská první pomoc, Státní zdravotnické nakladatelství 1964.


V tomto úseku se nebudu primárně zabývat KPR (při zástavě dechu, bezvědomí..)- tímto odkazuji na článek výše. Zaměřím se na technickou první pomoc, šok, poranění páteře, hlavy, břicha, doporučený obsah autolékarničky, odbourávání různých typů alkoholu. Zlomeniny, obvazové techniky - to by byla jedna velká dlooouhá kapitola, doporučuji informace doplnit v rámci samostudia.

Následující texty jsou z čerpány z této knížky: První pomoc na cestách..vhodné do každé autolékarničky - Postup při poskytování první pomoci od Květoslavy Urbánkové a Liany Greiffenggové, Computer Press Brno, 2007.

CO DĚLAT PŘI NEHODĚ?

- DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

112 - Mezinárodní záchranná služba

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Záchranná služba

158 - Policie

JAKÉ INFORMACE BUDOU PO VÁS POŽADOVÁNY:

- co se stalo a kde je místo nehody (uvést jasný orientační bod, např. benzínové čerpadlo, nákupní středisko, odbočení za mostem atd. V noci místo osvětlit, pro leteckou záchrannou službu hřiště..)

- počet postižených (včetně věkové orientace - děti!)

- jaká jsou poranění (orientačně), zdravotní postižení, jejich závažnost)

- jaká pomoc byla dosud poskytnuta (bude třeba vyproštění?)

- telefonní číslo, ze kterého voláte

- telefon pokládejte jako poslední!

JAK SE CHOVAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ?

- jako první pokusit se vyhodnotit situaci, uklidnit se a rozmyslet si jednotlivé kroky pomoci!

- zajistit místo nehody tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalšího provozu na silnici ani bezpečnost účastníků nehody (vypněte motor vozidla) - umístění výstražného trojuhelníku nebo signalizování - upozorňování projíždějících vozidel na překážku na silnici.

- orientačně posoudit stav postiženého (-ných) (obvykle v tomto sledu - stav vědomí, vydatnost a účinnost dýchání, výkonnost krevního oběhu, rozsah a závažnost krvácení, ostatní poranění a poškození)

- uvědomit o nehodě zdravotnickou záchrannou službu a policii (jste-li sami, proveďte nejprve život zachraňující výkony a teprve pak volejte pomoc!)

- zajistit vozidlo proti pohybu a posoudit nebezpečí požáru nebo náhlého zřícení vozidla

- vyprostit zraněné (nejprve vyprostit a pak ošetřit)

- nedýchá-li některý ze zraněných, započít jeho resuscitaci

- zastavit případná krvácení

- ošetřit další vážnější rány a zlomeniny

- sledovat stav zraněných do příjezdu zdravotnické záchranné služby

Na místě nehody je třeba, pokud to lze, zachovat vše v původním stavu a zajistit případné svědky dopravní nehody.

Řetěz přežití Evropské rady pro resuscitaci:

1. Časné rozpoznání a přivolání pomoci (k prevenci srdeční zástavy)

2. Časná KPR (k získání času)

3. Časná defibrilace (k znovu nastartování srdce)

4. Poresuscitační péče (k udržení kvality života)

ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ ZRANĚNÝCH:

- nasaďte si rukavice a zjistěte, zda poraněný nekrvácí - rozšiřující se krvavé skvrny na oděvu, stopy krve na rukavicích při ohmatání zátylku hlavy nebo spodních části těla, krvavé skvrny na zemi..V případě zjištěného závažného krvácení je nutno jej zastavit!

- ověřte si míru zachování vědomí, nejdříve přiměřeně hlasitým dotazem, pokud raněný nereaguje, bolestivým podnětem (nejčastěji štípnutím do ruky). Je-li raněný v bezvědomí, nereaguje ani na jeden z uvedených podnětů. Má-li vědomí narušené, objeví se reakce na oslovení, raněný je dezorientovaný, je-li vědomí narušené závažněji, mohou se objevit pouze reakce na bolest. Postižený v bezvědomí je ohrožen zástavou dýchání při zapadnutí jazyka! Není-li předpoklad poranění páteře, uložte raněného do zotavovací polohy.

- zjistěte, zda raněný dýchá - nejlépe poslechem dýchání přímo u úst, současně sledujte případné dýchací pohyby hrudníku. Pokud nedýchá, či dýchá jen nedostatečně, proveďte záklon hlavy a prsty přizvedněte bradu. Pak otevřte ústa a znovu ověřte poslechem dýchání. Není nutné běžně kontrolovat ústa na přítomnost cizího tělesa. Cizí těleso se odstraňuje z úst jen tehdy, je-li viditelné.

- ověřte si zachování srdeční činnosti - u dosp. jedinců nejlépě pohmatem na krkavici, u velmi malých dětí položením dlaně na hrudník, pokud necítíte tep, zahajte oživování - nepřímou srdeční masáž)

- zjistěte dalším vyšetřením případná další poranění a poškození - pohledem a pohmatem jednotlivých části těla. Pozorujte reakce.

- zabraňte dalšímu poranění, prochlazení či naopak přehrátí, poskytněte odpovídající pomoc.

- při větším potu postižených je třeba nejdříve poskytnout pomoc těm, u nichž došlo k vývoji život ohrožujícího stavu, tj. zástavě oběhu, dýchání a prudkému krvácení.

- postižené uklidněte svým rozhodným jednáním, předejdete panice. Osoby, které svými reakcemi paniku vyvolávají, oddělte od ostatních a zvlášť na ně dohlížejte.

TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC:

- nejdříve je potřeba se zorientovat ve vzniklé situaci v zájmu svého zdraví i zdraví účastníků dopravní nehody, dalších účastníků dopravy a zabránit dalším škodám

- své vozidlo odstavte co nejvíce ke straně vozovky (zapnout výstražná světla) nebo na vedlejší komunikaci. Proti směru jízdy (asi 200 - 300 m) instalujte výstražné znamení (výstražný trojuhelník, větve s kusem látky..), v noci svítilnu (ideální dnes běžně prodáváné lampy s přerušovaným červeným světlem), oheň..

- před dalším posupem je nutné zastavit dosud běžící motor havarovaného vozidla, případně jej zabrzdit. Pokud auto hoří, pokuste se jej uhasit, nejlépe k tomu určenými prostředky a aparáty, event. pokrývkami (nemávat s nimi, ale na hořící místo položit)

- dveře vozidla otevřít na maximum, zraněného uchopit zezadu oběma svými pažemi za zdravé předloktí, naklonit zraněného ven na své podsunuté stehno pokrčené dolní končetiny a táhnout zraněného ven. Tah vyvíjet pouze v dlouhé ose jeho těla směrem k halvě a stále si ho opírat o stehno dolní končetiny

- zraněného odtáhněte do bezpečné vzdálenosti od vozidla (řiďte se situací a terénem), mimo vozovku a položte - dokud to je možné - na deku, kabát, izolační podložku.. Zvolte polohu vhodnou pro další zjištění stavu a pro zahájení zachraňujícího opatření

- pokud deformace vozidla nedovoluje poraněné vyprostit, vypněte motor vozidla, vozidlo zabrzděte a pokuste se poskytnout maximum první pomoci ve vozidle

- v případě, že jste svědky havárie jednostopého vozidla, je nutné před vyšetřením sejmout přilbu: hlavou pohybujte (zejména do stran) minimálně, po zvednutí hledí (bez zvedání hlavy!) rozepněte případný řemen pod bradou, přilbu uchopte ze stran a zvolna, v ose těla, ji táhněte dozadu směrem k vlasům. Je-li k dispozici druhý zachránce, bude při snímání přilby přidržovat (fixovat) krk zraněného.

- pamatujte i na vlastní ochranu bezpečnosti a zdraví, používejte ochranné pomůcky - rukavice, resuscitační roušku, v případě nouze, nebo při velkém množství krve alespoň kapesník. Není-li možné je použít, před dýcháním z úst do úst upřednotńujte masáž srdce. První pomoc neposkytujete v případě, že by bylo ohroženo vaše zdraví nebo dokonce život. V tomto případě je nutné zajistit pomoc odbornou.

krvácení, inspirace na: http://prvni-pomoc.webgarden.cz/krvaceni

zlomeniny, inspirace na http://prvni-pomoc.webgarden.cz/zlomeniny

šok, inspirace na http://prvni-pomoc.webgarden.cz/sok, pár pozn. k šok.stavům: šok není možné v rámci první pomoci řešit, lze pouze ovlivnit míru jeho rozvoje nebo předejít jeho vzniku!

další zajímavý odkaz: http://blog.rescue112.cz/

PORANĚNÍ HLAVY (MOZKOLEBEČNÍ PORANĚNÍ):

příznaky: poranění měkkých tkání na hlavě, možnost úniku mozkové tkáně z rány, vytvoření podlitiny v oblasti očí či zátylku, výtok tekutiny (krve, mozkové tkáně) z nosu, ucha nebo oblasti nosohltanu, poruchy vědomí, poruchy chování - apatie nebo zvýšená aktivita, agresivita, zmatenost, poruchy vidění, sluchu, řeči, poruchy hybnosti, nevolnost, zvracení, možnost zástavy dechu a oběhu

POSTIŽENÝ PŘI VĚDOMÍ - JAK POSTUPOVAT:

- uložte zraněného do polohy vleže na záda

- hlavu dejte do zvýšené polohy, není-li podezření na poranění páteře, zejména krční

- je-li důvodné podezření na současné poranění páteře, uložte jej za velmi šetrné manipulace na záda na pevnou podložku, kterou v oblasti hlavy podložíte v mírném zvýšení (třeba složená deka)

- podrobně a šetrně vyšetřete hlavu, hlavou zbytečně nemanipulujte, ošetřete zevní poranění sterilním obvazem, krycí a sací vrstvu fixujte jen lehce, na ránu netlačte, nesnažte se manipulovat s úlomky kostí !!!

- při výtoku z ucha přiložte sací vrstvu, kterou lehce přichytíte. Při výtoku z nosu rovněž přiložte sací vrstvu, přichytit nejlépe prakovým obvazem, sledvovat stav vědomí, dýchání, puls, ránu, chování, celk.stav

POSTIŽENÝ V BEZVĚDOMÍ

- přdpokládejte poranění páteře, zejména krční

- hlavou zbytečně nemanipulujte

- přednost má zajištění dýchání (předsunutí dolní čelisti, pootevření úst, bez manipulace s krční páteří)

- vyšetřete případná zranění, na ránu zbytečně netlačte, nesnažte se manipulovat s úlomky kostí!!!

- zajistit teplo, klid, sledovat stav vědomí, dýchání, puls, ránu, celk. stav, je-li možné vyloučit současné poranění páteře, uložit do stabilizované polohy

PŘI PORANĚNÍ OBLIČEJE - je-li postižený při vědomí, posaďte jej a hlavu předkloňte tak, aby mohla krev a další sekrety volně odtékat. Nasaďte si rukavice a vyčištěte v mezích možnosti ústa prsty obalenými v mulu. Odstraňte zubní protézy, vylomené zuby, cizí tělesa. Krvácející místa kryjte sterilním polštářkem a krvácení stavějte plošným tlakem. Krvácení z úst nestavějte tamponádou (vystýlaním obvaz.materiálem), krev nechte volně vytékat do ručníku. Nesnažte se napravit vykloubenou dolní čelist a její zlomeniny!!!

PŘI PORANĚNÍ KRKU - příznaky: značné krvácení. Jsou-li současně poraněny dýchací cesty, uniká ránou vzduch. Ten může unikat také do podkoží se zvětšením objemu krku a hrudníku. Zraněný vykašlává zpěněnou krev. Je úzkostný z pocitu nedostatku vzduchu. Při současném poškození krční páteře může být nápadná přílišná pohyblivost hlavy nebo její zablokované držení. Postup: tepenné krvácení zastavit přímo v ráně přes tlakový polštářek, udržujte volné dýchací cesty (stabilizovanou polohu nebo předsunutím čelisti). Při poškození krční páteře fixovat hlavu jejím obložením. Při otevření velkých žil s nebezpečím nasátí vzduchu stlačte cévu prsty a přiložte obvaz s polštářky, lehce utáhněte, postiženého uložte na bok nebo na záda s podložením pánve a zvednutými dolními končetinami.

PORANĚNÍ PÁTEŘE:

příznaky:

- poranění krční míchy: silná bolestivost, ochablost nebo nepohyblivost horních končetin, porucha čití, při poranění vyšších úseků nedostatečné dýchání nebo zástava dýchání z ochrnutí dýchacích svalů. Může být přítomna nepřirozená pohyblivost nebo naopak nepřirozený sklon hlavy.

- poranění hrudní nebo bederní míchy: silná bolestivost, ochablost až nemožnost pohybu dolních končetin pod úrovni poranění, ochrnuté části bývají i necitlivé.

JAK POSTUPOVAT:

- na rány přiložit krytí a obvázat

- s postiženým manipulovat velmi šetrně, nejméně ve třech osobách, páteř držet pokud možno v podélné ose

- postiženého uložit na záda na pevnou položku

- při poranění krku zajisti jeho znehybnění pomocí improvizace - oděvem, pytlíky s pískem atd.

- do příjezdu odborné pomoci zajistěte teplo, klid, sledujte celk. stav, především dýchání a oběh

OTEVŘENÝ PNEUMOTORAX (OTEVŘENÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU):

příznaky: při každém nádechu je slyšitelné nasávání vzduchu a při výdechu jeho únik z hrudníku, se zpěněnou krví. Neklid poraněného, úzkostný výraz, pocit nedostatku dechu. Zrychlené dýchání a tep, bolestivý kašel, promodrání kůže a sliznic, známky rozvoje šoku.

JAK POSTUPOVAT: podle stavu postiženého uložit do polohy v polosedě s podložením hrudníku (je-li při vědomí). Co nejdříve překrýt ránu sterilním mulem a silně stlačit dlaní. Připravit PVC fólii, přiložit na mul na ráně, dobře přichytit tak, aby zůstal jeden rožek volný (zabrání dalšímu nasávání vzduchu a umožní únik vzduchu z hrudníku. Postarejte se, aby zraněný zbytečně nemluvil, sledovat celk.stav postiženého až do příjezdu odborné pomoci. Je-li v bezvědomí, uložit ho do stabilizované polohy na postiženou stranu!!!. Pokud je dýchání nedostatečné, má přednost zajištění dýchání (z plic do plic), ránu pouze rychle chrańte krytím, aby nedošlo k jejímu znečištění.

PORANĚNÍ BŘICHA:

1. zavřená

příznaky: nemusí být zjevné známky na břichu. ALE - místo nárazu je bolestivé, břišní stěna napjatá, prudká bolest z místa poranění se šíří do celého břicha, celk. stav se postupně zhoršuje (se zvracením a pocitem žízně), objevují se známky šoku, řada postižených je zpočátku bez potíží, příznaky se objeví až s časovým odstupem.

POSTUP: zraněného uložit na záda s podložením hlavy, dolní končetiny podložit pod koleny. Zaujíma-li postižený polohu, která mu vyhovuje (tzv. úlevovou), ponechat v této poloze!! Do příjezdu odborné pomoci sledovat celk. stav, zajistit klid, teplo..při rozvíjejícím šoku tzv. autotransfúzní polohu - dolní končetiny narovnané a co nejvíce zvednuté do výšky.

2. otevřená

příznaky: rána v oblasti břicha o různém rozsahu, krvácející rána, výtoky žaludečního obsahu, bolestivé místo, prudká bolest břicha šířící se do celého těla, postupné zhoršování celk. stavu, zvracení, pocit žízně, rozvíjející se šokový stav.

POSTUP: uložit do polohy na zádech s podloženou hlavou a kolenami. Ránu sterilně krýt. Vyhřezlých orgánů se nedotýkat, nevpravovat zpět, pouze sterilně překrýt! Obvazování není vhodné. Do příjezdu odborné pomoci zajistit klid, teplo, sledovat celk. stav. Zásadně nepodávat tekutiny ani léky! Při rozvinutí šoku - autotransfúzní poloha.

PŘEDEPSANÝ (DOPORUČENÝ) OBSAH AUTOLÉKARNIČKY:

- rukavice (chirurgické) v obalu 2 páry

- resuscitační rouška 2x

- náplast (hladká), šíře 2,5 cm - délka 5 m 2x

- náplast s polštářkem (rychloobvaz) 8x4 cm 12x

- pryžové škrtící obinadlo, délka 70 cm 3x

- PVC rouška, rozměry 20x20 cm 2x

- trojcípý šátek 3x

- elastické obinadlo, 10 cm x 5 m 3x

- hotový obvaz č. 2 5x

- hotový obvaz č. 3 5x

- hotový obvaz č. 4 5x

- hotový obvaz - sterilní, 7,5cm x 5m 3x

- zavírací špendlík v antikorózní úpravě 2x

- nůžky 1x

RYCHLOST ODBOURÁVÁNÍ ALKOHOLU PŘI VÁZE 80 kg:

- jedno 10st. pivo 2,5 hodiny

- dvě deci bílého vína 2,5 hodiny

- dvě deci červ.vína 3 hodiny

- pět piv 12 hodin

- kombinace (5piv + 5 panáků) 24 hodin

- 1 litr bílého vína 24 hodin

- 1 litr červeného vína 30 hodin

 

VŠEM ŘIDIČŮM PŘEJI ŠŤASTNÉ CESTY A ABY NIC PODOBNÉHO JAKO AUTONEHODY NEMUSELI ŘEŠIT