Důvěra v Boha

Jaká to byla situace! Maria a Marta a zástup před Lazarovým hrobem! Kámen na hrobě - ale snad už ven pronikal zápach. Ježíš řekl: "Odvalte kámen!" Maria jemně: "Pane, již zapáchá, neboť jest čtyři dny v hrobě." A Ježíš: "Neřekl jsem ti, že budeš-li věřit, uzříš slávu Boží?" (Jan 11, 40).

Maria měla věřit, že Ježíš i zde pomůže, že Bohu není nic nemožno - tedy i před branou zavřeného hrobu: doufej a očekávej vzkříšení, div, slávu Boží!

Proč jsou lidé tak malověrní? Proč tak posuzovační, netrpěliví, tvrdohlaví, touží po slávě, ovládat druhé? Oni nevidí jinde naděje pro své štěstí, leč v sobě samých. Pokoj člověka vpravdě pokorného je zcela opačný. Jeho naděje je zaměřena k Bohu. Sv. Jan od Kříže: "Od dobrého Boha dosáhneme vše, več doufáme!" Když Bůh jest naším Otcem a naše Všechno, pak by naše důvěra měla být bezmezná. Vždyť On může v nás učinit všechno, mnohem více než oč prosíme nebo čemu rozumíme (Ef 3, 20). Kristus Pán zjevil jedné duši, že většinu milostí, které dostala velká světice Gertruda - dostala za svou naprostou víru v Jeho moc a dobrotu!