Velikán v lásce k sebezapření

Svatý Jan od Kříže - podivuhodný zjev v zástupech světců! - R. 1563 vstoupil ke Karmelitánům a hned od počátku vedl život modlitby a sebezapření - a proto život nejúspěšnější. Žil ve starosti o dva úkoly:

1. Stále se modlit.

2. Stále se zapírat.

A Bůh mu dal vynikající lásku k dokonalému sebezapření a kříži. Byla to láska nejobtížnější, ale právě proto nejmocnější, láska, která neklamně vytváří světce a největší díla. Sv. Jan touží neustále po účasti na kříži Kristově - a přitom jeho pokora je úměrná této velikosti v lásce.

Když světec strávil svůj život v námahách a útrapách - a Pán se ho tázal, co za to chce, světec odpovídá svá nesmrtelná slova: "Pane, trpět pro Tebe a být pohrdán!"

Zvlášť krásná je modlitba, v níž vidíme udivující duchovní vzestup světcův: Bože, Tys svatého Jana, vyznavače a učitele učinil vynikajícím milovníkem dokonalého sebemrtvení a kříže.. Povšimni si: dokonalé sebezapření a kříž - a Jan to nejen plní a nese, nýbrž i miluje, a to způsobem vynikající, jedinečné lásky. A proto světec tak jedinečný, který jistě má i ve věčné slávě jedinečné místo! ...