Blíženská láska...

..ovoce lásky k Bohu, ověření té lásky. Kdybys nemiloval bližního, kterého vidíš, jak bys miloval Boha, kterého nevidíš! Nejkrásnější láska jest pokračovat v té lásce, jaké se nám dostalo od Ježíše. Láska k bližnímu si nevybírá. Je jako slunce a vzduch. Ano, bližší má právo na větší lásku, ale dobrým být ke všem jsme povinni. Bude spokojen, kdo umí vidět, čeho bližní potřebuje - a o sobě, v čem chybuje. Jediná cesta, jak uniknout malosti, je vydat se za štěstí druhých. - Uniknout sobě samému znamená uniknout hořkosti a neštěstí. Zásluha věčného života vyplývá nejprve z lásky k bližnímu, teprve potom z ostatních cností, ale vše musí žít z lásky k Bohu, která jest první a největší přikázání. Základem všech povinností: Buď dobrým člověkem! - Každé srdce se něčím vyčerpá. O knězi píše životopisec: "Jeho srdce se vyčerpalo láskou - a tak se zastavilo." Pravým hrdinou je ten, kdo byl velkým v lásce! Velká duše není nikdy sama. Má při sobě ty, jež miluje. - Dát mnoha lidem štěstí, nad to není nic krásnějšího! Lásku neprodávej za odměnu a chválu! Musíme se učit dávát... ostatní je obchod!

Pros Boha o lásku jako o své povolání! Na Božím soudu vše bude obsaženo v otázce i odpovědi na lásku. Ovšem, zde počítej: Láska je lahodný pramen, ale často bohatý na utrpení. Raduj se: Toužit činit dobro znamená hledat Boha. Jen láskou rosteš, jen tím, co dáš, bohatneš. Bůh je Láska, Věčné Slovo neustále k tobě mluví, učiň svůj život odpovědí na volání Božské lásky! Kdo miluje, zůstává v Bohu! Kdo přestal mít lásku, vypadl z Boha! Jednej jako Marie, která vylila Kristu na nohy všecku mast - nic si neponechala..