Trpělivost

Život není bez protivenství. A ta se nezdolají bez trpělivosti. Beránek Boží .. "Učte se ode mne, jsem tichý a pokorný srdcem.." Doutnajícího knotu neuhasí, nalomené třtiny nedolomí... laskavě osloví i svého zrádce Jidáše, modlí se za své katany ve chvíli, kdy Ho křižují.. Co to vše ukazuje, ne-li hrdinnou trpělivost? Trpělivostí zachováš duši klid a čistotu, dáš nejlepší příklad, přemůžeš protivenství, připodobníš se Kristu Pánu, získáš věčnou odměnu. "Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou."

Jak slabý a chudý je, kdo není trpělivý. I kdyby bylo možno zatlačit zlo zlem, přece je šťastnější - přenechat ctnosti slávu, aby cnost zvítězila. Žádná výmluvnost nepůsobí přesvědčeněji než trpělivost.

Dvojí jest umění:

1. neurazit

2. urážky si nevšímat!

Toto druhé jest těžší a cennější. Obě se líbí Bohu i lidem. Snaž se i ty ... zasloužit si zvolání: "Ejhle, Beránek Boží..."