Svatí


Na svátek Všech svatých nám zazářilo nebe a svatí svým štěstím - ale zároveň nám ukázali cesty, jimiž šli do nebe.

Svatý - Bohu oddaný. Ať se mu přihodí cokoliv: každá tíseň, kterou naň sešle Bůh, má za účel - a svatý to plně chápe - vytvářet jeho svatost.

Kéž tak umíme chápat a vítat vše, čím k nám Bůh přichází. Bůh je svrchované Dobro!

Svatost je něco, co nás každého okamžiku našeho života formuje. Je to trvalé spojení s Bohem, stálé přebývání v Kristu skrze láskyplné plnění Jeho vůle - vždy a jen Jeho vůle. - Svatost tedy není genialita činů, podnikavost, apoštolské úspěchy, moc nad dušemi. Svatost je usměrnění celé bytosti k Bohu, láskyplné spolupůsobení s vůli Boží a odevzdanost do té vůle.