Jaké mám myšlenky?

Velmi útěšně začíná mešní Vstup 23.neděle po sv. Duchu. "Hospodin praví: Já mám myšlenky pokoje a ne soužení." Bůh touží po našem štěstí!

Jaké ty máš myšlenky? Jsou myšlenky, které vedou ku pokoji a jiné k soužení. Ku pokoji vedou myšlenky na Boha, myšlenky víry, naděje, pokory, kajícnosti, trpělivosti, ušlechtilosti, lásky. K soužení vedou pochybnosti k víře, nedůvěra v moc a milosrdenství Boží, závist, hněv, netrpělivost, smyslné myšlenky, zabývat se svou bolestí, ať je z nás nebo od druhých.

Tyto myšlenky vedou k soužení, poskvrňují, vnášejí neklid, připravují o nové milosti, vedou k pohoršení, škodí zdraví, kalí modlitbu i skutky a ubírají jim ceny, zásluhy, škodí duši i tělu - tedy: časně i věčně. I řekl Hospodin Kainovi: "Proč se hněváš a hlavu kloníš ... Nepoddávej se zlé žádostivosti!" (Gen 4, 6)

A nedbej, co tomu říkají druzí! Moudrý není proto méně moudrým, jestliže se hlupák k němu chová jako k sobě rovnému!