Krása trpělivosti

Na cestu k denní práci a životu dává Církev knězi denně překrásnou radu, přání: "Pán ať vede srdce i tělo naše k lásce Boží a trpělivosti Kristově! (2. Sol. 3, 5). Trpělivost Kristova, tj. trpět, ovládat protivenství vnitřní silou jako Kristus ovládal, jest nejmocnější síla v životě. Kolika rozvratů a zoufalství by byl svět ušetřen, kdyby se každý snažil o tuto sílu, mohutnost charakteru!

Trpělivost je klid a láska a oddanost k Bohu a síla v utrpení. Trpělivost je ctnost silných - je cizí slabochům, zbabělcům. Trpělivý jest ještě víc než statečný. Jednou se vrhnout do boje není tak těžké jako snášet bolest, protivenství po řadu let.

Trpělivost je milost i výslednice askese - i pravé moudrosti. Ta nás učí, že jsme nebyli stvořeni pro štěstí bez stínů. Není nám potřebí znát důvod bolestí, ale je třeba vědět si s nimi rady, jak je zvládnout, zapřáhnout je jako nejmocnější činitele očisty, zásluh, posvěcení. Ony jsou křtem nejlepšího člověka. Velké duše utrpením rostou, malé duše malomyslní, padají.

Mírou trpělivosti jest i dáno, jaký podíl máme na utrpení Páně. A naše láska má tolik ceny, kolik nás stojí, kolik obětí přinášíme. Jsi-li trpělivý, věz, že Kristus Pán, Sám vzor trpělivosti, se o tebe postará, a nikomu jinému nedovolí, aby Ho nahradil. Proto všemu vstříc s radostným úsměvem, Fiat - tak jako v nebi. Tam se plní vůle Boží s největší radostí, vděčností, láskou. A vůči světu? Žádná výmluvnost nepůsobí a nepřesvědčí tak, jako naše trpělivost, ta překonává zlo i zlé lidi. Líbí se Bohu i lidem! V triumfální trpělivosti a tichosti najde duše jedinou bezvadnou zbraň. Blahoslavení tiší (v utrpení), oni budou vládnouti zemí!