Hlásíme se do služby

Vtělení Syna Božího jest božským ohniskem celého světového dějství, duchovním poutem, magnetem zvláště duší, povolaných k dokonalosti, vrcholné dílo Nejsvětější Trojice!

Při vzpomínce na ně padáme na kolena na znamení úcty a vděčnosti. - Při vtělení to bylo, že Syn Boží se hlásí k nám, k dílu vykupitelskému. Při vstupu na svět pravil: "Hle, přicházím, abych splnil vůli Tvou, Bože, jak jest psáno o mně v knize". (Žid. 10, 6-7).

Při vtělení to bylo, že "Místo předložené radosti zvolil kříž, nedbaje potupy". (Žid. 12, 2) - Co odpovědět, čím se odvděčit, když se Boží Syn takto snižuje, jde si pro naše hříchy, pro naši lásku...?

"Hle, přicházím, hle, tu jsem!" Ta slova byla po tisíciletí šípem božské lásky. Nejušlechtilejší opouštěli svět, hlásí se do řádů, na misie, na nejtěžší působiště a jiní ochotně přijímají kříž..

"Hle, tu jsem!" Tak se vždy ráno hlasme do služby Boží s veškerou ochotou ve všem splnit vůli Boží.

V tom duchu poslouchat - a místo nářku nad bolestí - vše Kristu Pánu obětovat - v odpověď na to, že On se k nám, ubohým přihlásil svým Vtělením.