Nač pokušení?

Je to jeden z bolestných problémů. Ale otevřme Písmo a hned se vše rozjasní. "Šťastný člověk, který přestál zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane korunu života." (Jak. 1, 12).

A Tobiáši říká sv. archanděl Rafael: "Poněvadž jsi byl milý Bohu, bylo potřebí, aby tě pokušení vytříbilo." (Tob. 12, 13).

Bůh stanovil nebe ne jako dar, ale jako odměnu za oběti, zásluhy. Kdo v ničem nebyl pokoušen, tj. ten, jehož víra, láska, věrnost Bohu - nebyla podrobena zkoušce, zda může mluvit o zásluhách? když se vše daří, tu dovede každý být dobrým. - Kdo byl větší než Job, který vše ztratil? Sám poset malomocenstvím, vředy, leží na smetisku, manželka i přátelé se mi vysmívají, ale on zůstává věrný. "Pán dal, Pán vzal! Budiž Jeho jméno chváleno! Když jsme přijali z rukou Božích dobré, zdaž nepřijmeme i zlé?"...

To byla heroická stálost. To byla oslava Boží! Když řekneme: "Svatý Job", cítíme, jak plně si Job toho nejvyššího titulu zaslouží! On uměl blahoslavit a dobrořečit ruce, která mu vše vzala..!

Všechna pokušení, protivenství a obtíže jsou jen otázky Krista Pána,nám dané: "Miluješ mne? Ukaž to!"

Zkouška, kterou jsme dobře přestáli, vytváří v duši hodnoty, ničím nenahraditelné. I Syn Boží byl zkoušen. A jak? Přiklekni k Němu v jeslích, na poušti, přiklekni v zahradě olivové, přiklekni pod kříž!..

Vidíš, slyšíš...Kristus zvítězil!