Tuto knížku bych neřadila zrovna do křesťanské literatury, ale jiná z mých rubrik tomu také neodpovídá. Nicméně obsahuje velmi zajímavá zamyšlení prokládaná odpověděmi (toto není český výraz, to se omlouvám) na tři otázky. Věřícím rozličného věku byly pokládány tyto: 1. Proč věříš v Boha, 2. Po čem nejvíc toužíš, 3. Co vzkazuješ nevěřícím. Ale protože těch výňatků je docela dost, rozdělila jsem to do dvou částí. Nejzajímavější myšlenky o Bohu a víře uvádím v této I.části, otázky a odpovědi uvedu v II.části.


Nemají-li si lidé co říct, je to ubohé. Nenašli společnou řeč. Neumí-li lidé jeden druhému naslouchat, je to ještě ubožejší. Nenašli společný zájem. Nehledají-li lidé to, co je spojuje, a stále připomínají to, co je rozděluje, je to nejubožejší. Nenašli společný cíl.

Kdo se jen dívá na člověka, vidí postavu. Kdo naslouchá, poznává jeho povahu. Kdo vzpomíná na své přátelé, pochopí, že život a láska patří mezi tajemství.

V rozrušení nebo v rozčilení nedělej žádná rozhodnutí.

Vzkříšení není oživení mrtvoly, ale nové stvoření z původního bytí. "Hle, já činím všechno nové", praví Pán.

Kardinální ctnosti přirozené: prozíravost, spravedlnost, statečnost, uměřenost. Kardinální ctnosti křesťanské: vděčnost, pokora, poslušnost, láska.

Neříkej se smutkem, že "musíš", ale říkej s radostí: "Já mohu".

Pane, někdy si připadám, že ti patřím jako půjčená kniha. Můžeš ji mít, jak chceš dlouho, ale je má. Proč jsem ti tuto knihu nedaroval? Proč jsem ti ji jen půjčil? Odpusť, že mám málo lásky a odvahy. Věřím, že mi odpustíš. Věřím, že můj vztah víry uzdravíš.

 Největší pomocí na cestě k Bohu je církev. Církev a Kristus. Největší překážkou na cestě k Bohu je církev. Církev a církevníci.

Pocity matou, pocity klamou, pocity omámí, pocity odvádí pozornost od obsahu k obalu.

Čisté smýšlení a čestné jednání mají základ v dobrém svědomí.

Chceš být spokojený? Neptej se: Co potřebuji? Zeptej se: co mohu postrádat?

Nemá-li zvon srdce, nezvoní. Nemá-li slovo lásku, neosloví.

Jádrem zdravé osobnosti je citlivé svědomí a zdravé sebevědomí. Kdo rozvažuje, ten správně rozlišuje.

Plesnivý chléb je nepoživatelný. Plesnivá víra je nepřijatelná. Plesnivá víra: formalismus, fanatismus, farizeismus.

Neboj se lidí, kteří Tě přehlížejí. Neboj se lidí, kteří Tě pomlouvají. Neboj se lidí, kteří Tebou pohrdají. boj se lidí, kteří Ti pochlebují.

Pravidla dialogu:

Hledáme pravdu, nikoli převahu. Pravda je jako hádanka, skrytá jako poklad. Kde končí rozumové důkazy, tam začínají mocenské praktiky. Pokora je na straně hledajících pravdu, nikoli slávu. Nepochopím-li názor druhého, zachovám klid a vyjádřím se srozumitelně. Nápady vítáme, nadávky odmítáme.

Stupně poznání: nevědomost, pochybnost, domněka, mínění, jistota.

Není-li naší budoucností Bůh, pak žádnou budoucnost nemáme.

Jestiže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkříšil z mrtvých, budeš spasen. (sv. Pavel) Kristus je klíč, který otevírá nebe.

Křesťan má žít jako vzkříšený Kristus, mezi hrobem a nebem.

V lítosti není důležité, co pociťuji, ale co si uvědomuji.

Ve víře nejsou důležité pocity, ale postoje. Kladný nebo záporný, otevřený nebo uzavřený, chci nebo nechci, ano nebo ne.

Chci být náročný, ale nechci být násilný. Návrhy přijímáme, nátlaky odmítáme.

Desatero trochu jinak:

1. Nebuď bezbožníkem!

2. Nebuď rouhačem!

3. Nebuď modlářem!

4. Nebuď nevděčníkem!

5. Nebuď násilníkem!

6. Nebuď smilníkem!

7. Nebuď zlodějem!

8. Nebuď lhářem!

9. Nebuď cizoložníkem!

10. Nebuď lichvářem!

Rozum rozvažuje. Cit prosvětluje. Vůle rozkazuje.

Kvalita křesťanství je dána opravdovostí a obětavostí. Kvantita křesťanství spočívá ve zvykovosti a okázalosti.

Člověk bez morálky a bez lásky je k politování a k pozorování.

Děti mohou být pro rodiče ve stáří oporou nebo ostudou. Nedbalost ve výchově se vymstí na desítky roků.

Bez Ducha Svatého je všechno duchovní snažení jen zbožné divadlo pro pobavení bezbožnému světu.

Milující Bůh dává to, co potřebuji, nikoli to, co požaduji.

Pane, osvoboď mě od pošetilých přání a od všetečných lidí.

Nestaň se otrokem! Závislost je neštěstí. Nestaň se otrokářem! Panovačnost je nebezpečí.

To, co se stalo, změnit nemůžeš. To, co se stane, změnit nemůžeš. Můžeš však změnit svůj postoj - k minulému, přítomnému i budoucímu.

To, co je nesdělitelné, nesdělím. To, co je nesrozumitelné, nepovím. Přijde čas a já to pochopím.

 Příprava na kázání: Vzdálená - spánek, Blízká - studium, Nejbližší - modlitba

Život nemohu ovlivnit délkou, ale hloubkou.

Člověk se může obětovat, ale nesmí být obětován.

Bojíš se sebe, nebo se bojíš o sebe?

Klaním se Stvořiteli - to je bohoslužba. Klaním se stvoření - to je modloslužba.

Církev bude, i když nebude mít chrámy a ornáty. Církev nebude, když nebude mít Boží slovo a Božího Ducha.

Nebuď skeptický, buď však kritický! Skeptik zpochybňuje, kritik rozlišuje.

Na povrchu bývají kameny, v hlubinách bývají prameny - v přírodě i v duši.

V duchovním životě nejsou rozhodující výkony, ale úmysly.

Lidská vůle bez Boží milosti je jako plachetnice bez příznivých větrů. Ustrne a zatrpkne.

Dědičný hřích není jen obecná náklonnost ke zlému, ale i osobní slabosti zděděné po našich předcích.

Dialog je jako společenská hra. Musíš znát pravidla a nesmíš podvádět.

Když rozumím, lépe věřím. Když věřím, lépe rozumím.

Nevyvyšuj člověka, není Bůh. Neponižuj člověka, je Božím dítětem.

Vyznání hříchů má být stručné a úpřimné. "Pravda vás osvobodí".

Nenaříkej, ale raději říkej: Můj nejlepší přítel je Ježíš. Nezradí, nepodrazí.

Krása a síla eucharistie není dána hodností celebranta, ale přítomností Ducha Svatého.

Nemít ohledy, které spoutávají: "Co tomu řeknou lidé?" Mít však ohledy, které zavazují: "Co tomu říká Bůh!"

Opravdová láska není okouzlující, ale oslovující, opravdová krása není líbivá, ale líbezná.

Jestliže se nevyspím, necítím se dobře. Jestliže se nepomodlím, nemyslím správně.

Křesťan říká světu, který s Bohem nepočítá: "Dnešek je váš, zítřek je náš".

Rozlišuj hřích a kříž! Obojí je těžké. "Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému".

Křesťan dává přednost čistotě srdce nikoli tím, že nehřeší, nýbrž tím, že koná pokání.

Boj se Boha, ale o Boha se neboj.

Rozlišuj: vyzpovídat se a vyznat se. Při vyzpovídání se zbavíš ošklivých pocitů. Při vyznání hříchů se zbavuješ nesprávných postojů. Uklidnit svědomí je něco jiného než umlčet svědomí.

Myslím na minulost, abych se poučil. Myslím na budoucnost, abych se připravil. Myslím na přítomnost, abych žil rozumně a radostně.

Zdání klame. Pozlátko není zlato. Pánbíček není Pán Bůh.

Svatý život žije, kdo podle Boží vůle žije.

Trpělivostí dosáhneš mnoho, milostí Boží dosáhneš všechno.

Množství informací nezaručuje dobrou informaci. Mnoho víš, ale rozumíš? Mnohému rozumíš a souseda nepochopíš!

Není-li dospělý člověk spravedlivým, stává se svévolníkem nebo nevolníkem.

Morálka i psychologie rozlišují pokušení a nutkání. Pokušení je svádění ke zlému, nutkání je "duševní svědění".

"Nespravedlivé či neuskutečnitelné zákony nezavazují ve svědomí". V oblasti sexu a hněvu nepitvat tíži hříchů, ale litovat a vzchopit se.

Buď přirozený. Nedělej ze sebe, co nejsi! Buď přítomný. Tady a teď - nepromarňuj čas! Buď přímý. Nekličkuj, nepanáčkuj, netrucuj!

Zdrženlivý má sílu, zbabělý strach.

Satan byl poražen. Kristus byl obětován. Dveře žaláře jsou otevřené. Vyjít na svobodu musí každý sám.

Boj o dobro musí být urputný, ale nemá být ukrutný.

Každý pokus je nadějí. Tak se pokus dosáhnout naděje.

Svědomí jsou váhy v naší duši. Na jednu misku závaží - zákon. Na druhou misku zboží - skutek.

Dobrá kniha je jako dobrý přítel. Povzbudí, vysvětlí, napomene, ale nenutí. Na cestě životem potřebujeme pomocníky a společníky mezi lidmi i mezi knihami.

Neděsí má Tvá pochybnost, ale Tvá lhostejnost. "Kéž bys byl studený nebo horký, ale jsi vlažný.."

Tebe děsí zástupy nevěřících. Mne děsí povrchnost a pokrytectví mnohých pokřtěných.

Věčný život není život ve věčném koloběhu, ale ve věčném Bohu.

Nevěřící mají sklon k pohrdání. Věřící lidé zase k pokrytectví. Obojí je hřích. Pane, smiluj se.

Úkol pro každého: Pravdu objevuji. Pravdu oznamuji. Pravdu obhajuji.

Nevědomost zasluhuje politování, nikoli pohrdání.

Pýcha je hřích ducha a nejvíce ohrožuje duchovní osoby. Bývá dobře maskována a špatně se léčí.

Pane, Ty mi říkáš: Neboj se! Já Tě prosím: Neopouštěj mě!

Ješitný člověk se podobá zpětnému zrcátku se špatným úhlem nastavení. Nebuď ješitný, je to nebezpečné.

"Za Boha není náhrady". "Blahoslavení, kteří konají s radostí, co je jim dnes možné!" Bůh je duch a jako vzduch i On Tě drží naživu.

Bůh, kterého zvěstoval Ježíš, není stranický, ale otcovský. Miluje, a proto odpouští a neopouští.

Pane, nechci, co nechceš Ty. Ať to včas poznám, ať si nic nenamlouvám.

Modlitba není odříkávání ani zaříkávání.

Ve tmě stíny nevidíš. V nevědomosti trhliny nespatříš.

Jedním z mnoha důvodů, proč mnozí lidé odmítají církev, je, že se s ní setkávají jen při pohřbech.

Nepodceňuj pokušení! "Odpírej v začátku!" Nepoceňuj pohoršení! "Neubližuj maličkým!"

Křesťan žije podle svědomí a neustupuje veřejnému mínění. Zasadový není totéž co tvrdohlavý.

Víra je otec, láska je matka a jejich dítě - to je naděje. Neplodná víra a jalová láska - nedávají žádnou naději.

Krása není, co se líbí, ale co člověka v duši pohladí a potěší. Pravda není, co omámí, ale o zachrání. Láska není, co vzrušuje, ale co proměňuje.

 

(převzato z: Josef Doubrava - Mozaika naslouchání, Cesta - Brno 2004)