Nebudete se bát jiných bohů, nebudete se jim klanět, ani jim sloužit, ani obětovat.

(2Kr 17, 35)

Jenom Hospodina, který vás vyvedl z egyptské země s velikou silou a se vztaženou paží, se budete bát, jemu se budete klanět a jemu obětovat.

(2Kr 17, 36)

Budete dbát na nařízení a řády, na zákon i přikázání, které pro vás napsal, a plnit je po všechny dny.

(2Kr 17, 37)

Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a jiných bohů se nebojte. Budete-li se bát Hospodina, svého Boha, on vás vysvobodí z rukou všech nepřátel.

(2Kr 17, 38-39)

Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Nakloň, Hospodine a slyš, otevři, Hospodine, své oči a viz!

(2Kr 19, 15-16)

Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích.

(2Kr 20, 3)

Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě!

(2Kr 20, 5)