Jméno: Ježíš

dáno vtělenému Synu Božímu od samého nebeského Otce. Jméno nejsvětější, nejmocnější, nejdražší. Znamená: Vtělený Bůh! Spasitel.

Je světlem v temnotách. Jen zavolej v bezradnosti: Ježíši! a bude ti, jako když ve tmě otočíš vypínačem světla.

Je lékem v bolestech. Zavolej a pocítíš, jako by sám Božský Lékař k tobě přišel.

Je silou v bojích. Vzývej je - a hned poznáš, že již nebojuješ sám.

Je pozváním ke svatosti, je výčitkou, když jsi byl nevěrný, je odpuštěním, když se kajícně vracíš, je medem v hořkostech, je mocí, již se dějí divy. Petr vykonal div na ochrnulém: "Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského .. vstaň a choď!" (Sk. 3, 6)

Vyslovuj pomalu, s nejhlubší úctou, s úklonou, s touhou přivést k adoraci celý svět. Dej tomu jménu často za den projít celou svou bytostí, aby ji to jméno Páně posvětilo, požehnalo, chránilo. Často za den s tím jménem poklekni!