Zastupovat Pannu Marii

Když 8.prosince 1854 prohlašoval Pius IX. dogma o Neposkvrněném Početí Panny Marie, v té chvíli zjevila se Panna - Matka Neposkvrněná, ctih. Matce Emilii Oultremontu, pohřížené v rozjímání a vyzvala ji, aby založila společnost panen, které by ji u svatostánku před Svátostným Kristem Pánem zde na zemi zastupovaly a jejím jménem Mu sloužily, když Ona nemohla zde na světě zůstat. Přeblažené povolání!

Každému je možno

1. Žít ve snaze napodobit čistotu, pokoru Panny Marie.

2. Tak myslet na Svátostného Pána, tak toužit, aby byl milován, jak myslí a touží i z nebe Panna Maria.

3. Vždy u vědomí, že zastupuji Pannu Marii, snažit se ji zastoupit co nejplněji.

a) jako Maria! V jejím duchu se klanět, nosit dary, milovat, lásku dávat, mariánsky, andělsky čistou, pokornou, zbožnou, vroucnou - prosit za celý svět.

b) Co nejpokorněji obětovat Krista Otci nebeskému k Jeho slávě za Církev, za trpící, za dušičky, za hříšníky ..

c) Snaha stále mít Ježíše skrze duchovní sv.přijímání. Jaká to pocta Panny Marie! Snad větší radost nelze Matce Boží způsobit.  Maria ví, jak se Ježíš pokořil, jak nás miluje a jaké lásky je hoden, proto tolik touží sama Ho ctít - a když zde viditelně nemůže být, dává se radostně zastoupit. Nuže:

Ke svatostánku:

a) s Marii,

b) jako Maria!

Jaká to čest, jaké vyvolení - ovšem - jaký závazek! Míti co možná krásu a zbožnost a lásku Srdce Panny Marie! Raduj se, těš se!