Plodný život

"Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřeže, avšak každou, která nese ovoce, očistí, aby nesla ovoce více." (Jan 18, 1-2).

Vážný pohled. Výstraha těm, kdož se domnívají, že když nehřeší, vše jest v pořádku. Ano, zlo nedělají, ale co dělají dobrého, kde je ovoce, milost, kde je sláva milosti Boží? - "V tom je oslava Otce, přinášíte-li mnoho užitku", praví Kristus Pán. (Jan 15, 8)

Bůh se stará, abychom přinášeli ovoce dobrých skutků, proto prořezává větvoví, čistí. Nediv se těm Božím zásahům do své životní cesty! Mají nesmírně vznešený účel: Máš přinášet víc ovoce, žít vyšší život, ctnosti vyšší, hodnotnější, osvědčené. Když tedy přicházejí nové zkoušky, utrpení, oběti, neříkej: "Proč mne Bůh zase trestá?", nýbrž klaň se vůli Boží a v hloubi duše se těš: "Co asi krásného Bůh ode mne očekává a co asi velkého mi za to chystá?" - Neutíkej před rukou, která prořezává větvoví, aby keř nesl více ovoce tobě i bližnímu!