Svatý křest

Dnes se slaví památka křtu Páně. Lidstvo má být znovu upozorněno na svátost křtu, která je branou ke všem svátostem. I nám se té svátosti dostalo. Máme jít celým životem u vědomí: Jsem pokřtěn, jsem Božím dítětem, jsem Kristův. Jako ratolest narouben na kmen - Kristu a Jeho mystickému tělu přivtělen. Jsem údem Kristovým, bratrem, jednou mám býti Jeho spoludědicem. To, co si Kristus Pán získal svým životem a smrtí, připíše i nám v důsledku Božího synovství. Ježíš je Syn Boží přirozený, věčný - my jsme syny v čase přijati, ale - a to je ten úžasný div Boží milosti - věčný úděl slávy má nám být společný. Již to vědomí: Jsem Kristův, jsem spoludědic, toto vědomí musí zaplašit všechno bolestné, tísnivé. To vše pomine, ale to - nevýslovně blaživé - co mne v důsledku sv. křtu a spojení s Kristem čeká, to nepomine.

Děkuj denně Bohu za milost sv. křtu! Připomeň si ji každým znamením svatého kříže! To ovšem zavazuje k životu hodnému křesťana. Kristus znamená Pomazaný, posvěcený. Nechť i v tobě to duchovní - božské - posvěcuje, povznáší, a na výši uchovává tvé vlastnosti, povahu, jednání, život!

Zpytuj se: Jaké osudy jsi připravil svému křestnímu rouchu nevinnosti? - Co se stalo se svící víry a věrností Kristu? - Jaký je obraz Kristův v tvé duši? Láskou ozářený, ctnostmi ozdobený nebo snad zapomenutý, zaprášený? ...