"Ze srdce"

Kristus Pán učí o odpuštění. Jeden člověk byl dlužen králi deset tisíc hřiven (asi 40 miliónů!) Král určil prodat ho, i ženu a děti - majetek. Tu on prosil - a král se smiloval a vše mu odpustil. Ale když šel dlužník od krále, potkal člověka, který mu byl dlužen 100 denárů (asi 800 korun). I rdousil ho a vsadil do žaláře - ačkoli chudák prosil o poshovění, že vše zaplatí. Když se to dověděl král, zavolal si ho a řekl: "Služebníče nešlechetný, všechen dluh jsem ti odpustil (a jak velký), neměls tedy i ty se smilovat nad tvým spoluslužebníkem, jako i já jsem se slitoval nad tebou?" - I dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil všechen dluh. "Tak i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte ze srdce každý bratru svému." (Mt 18, 23-35).

Naučení jasné a krásné. Ze srdce odpustit znamená vypustit, vyndat tu věc, to ublížení, na ně zapomenout. Nestačí nemstít se, nýbrž je zapotřebí: ze srdce, opravdu cele odpustit. "Odpusť nám ... jako i my cele odpouštíme ... Pane, nevzpomínej našich hříchů!" To chceme - nuže, tak musíme i my druhým měřit. "Jakou mírou měříte, takovou bude vám naměřeno."