Apoštolát

je práce na spáse duší. Je to podíl na vykupitelském díle Kristově. Vyplývá z víry, že jsme údy téhož mystického těla Kristova - Církve. Kdo nenosí v srdci jako sladké břímě Kristovo touhu po spáse celého světa, ten nepochopil Kristovo utrpení, Kristovu lásku, ten nezná cenu duše ani závrať věčnosti.

Za duše dává Otec svého milovaného Syna na smrt! Duch Svatý, věčná Láska Ho obětuje a Syn umírá v nevýslovných mukách a potupě. - A ty bys nenašel chvilky ani kroku na záchranu duší? ..

"Všecko vynaložím", volá apoštol národů! "Pane, vše si vezmi, jen mi ponech možnost zachraňovat duše", prosí sv. František Sal. "Ráda bych vzala na sebe muka očistce až do soudného dne, kdybych mohla zachránit aspoň jednu duši", touží velká sv. Terezie. Mnozí hrdinové se modlili celé noci i bičovali, aby vyprosili hříšným milost obrácení. 

 Jak bys mohl před tváří takových příkladů složit ruce v klín a podceňovat, co světci Duchem Svatým osvícení, cenili víc než svůj život? .. Co učiníš? ... Rohlédni se! Kde není víry, lásky, čistoty, věrnosti, poctivosti - to vše jsou území, která volají po tvé oběti, pomoci!