Nekonečné milosrdenství

Jedna z nejradostnějších pravd o Bohu, Bůh je nekonečně milosrdný. To ovšem netryská ze soucitu s naší bídou - Bůh nemůže být rozechvěn, dotčen - nýbrž u Boha je kořenem, východiskem milosrdenství Jeho dobrota, která se vylévá na vše. Bůh se vtělil, měl lidské srdce a učinil je trůnem milosrdenství - Srdce, které vytrpělo muka a cítí s námi. Naše ubohost neodvrací od nás Boha, nýbrž přivolává Jeho pohled, dává Mu důvod smilovat se. Propast volá propast. Bůh je shovívavý, poněvadž je věčný, dobrotivý, poněvadž nekonečně dokonalý, blažený. A vše to je viditelné v Ježíši, jenž je nekonečnost Božího milosrdenství. Čeho by nedosáhla pokorná, vroucně prosící duše od Ježíšova Srdce? I ty máš být z těch, kdož se těší se žalmistou: "Slitování Páně budu na věky opěvovat!" (Ž 88,1)

Lucie Christine (+ 1908) píše, že Boží dobrota jest jí vzduchem, který vdechuje. Proto vydechoval celý její život tolik lásky k její četné rodině a všem lidem.