11. únor - Zjevení Panny Marie v Lurdech

V Lurdech se zjevila Panna Maria jako Neposkvrněná. A je zajímavo - není jiného místa, kde by se dělo tolik divů. Neposkvrněná - znamená vítězící nad satanem a hříchem. Proto Maria zde triumfuje nad bolestí, nemocí, kterou přivedl na svět hřích - i když miláčkové Boží mnohdy nejvíc trpí. Je to tedy hlas! Přemoci satana a budeme ochráněni zlého - a dopustí-li Bůh utrpení, to nám neuškodí, ale prospěje, poněvadž nás přiblíží a připodobní více Kristu Pánu - nejsvětějšímu a největšímu Trpiteli. Trpké je trpět za hřích, sladké je trpět za smír za spásu světa, za slávu Boží. Jaká škoda, když se musí tak drahocenný život strávit na dluhy a za vlastní hříchy.

Nechtějme pracovat na dluhy, chtějme hospodařit pro celou rodinu Boží. Jak krásné, mocné a požehnané je čistotné plémě! Jakým požehnáním je krásná duše!12. únor - Zázraky a nevěra

Marie Lebrancherová, 35 roků stará, dědičně tuberkulózní - léčení beznadějné, stav destruktivní, ztratila 24 kg - 14.8.1892 jela do Lurd. Nevěrec Emil Zola jel současně tím expresem. Řekl: "Když se ta uzdraví, uvěřím!" (Charbonnou, Der Sieg von Lourdes, str. 111.) 20.srpna se dala donést ku prameni. Nechtěli umírající ponořit. Naléhala. Ve vodě dostala křeč, ale najednou vítězně vyskočila. Jde k jeskyni, modlí se půldruhé hodiny, načež se představí lékařské komisi. Vedl ji Dr. Boissarie, 25 roků president zdravotnického úřadu. Píše: Na těch plicích žádný šelest, nic, vše jest zde nové, co bylo tak zpustošeno. - Zola plakal. Ale když se vrátil do Paříže, napsal hanebnou knihu, kde vše zfalšoval, že prý Lebrancherová na cestě domů zemřela. Když mu to dr. Boissarie vytýkal, napsal Zola, že je to právo romanopisce ...

Boissarie představil uzdravenou 800 přítomným. Marie se vdala, byla zaměstnána v obchodním domě, žila ještě 28 let. - Zola řekl: "Kdyby se všichni nemocní v okamžiku v Lurdech uzdravili, nevěřil bych tomu". (Jörgensen: Lurdy)

Hle, zloba a zaslepenost nevěry! Věc víry je v podstatě věcí dobré vůle.