Velmoc lásky!

Božská láska - nadpřirozená ctnost - spojuje nás s Bohem, připodobňuje Bohu, dává podíl na Boží svatosti a kráse moci, uschopňuje jednat božsky, dává duši nevýslovné možnosti, zasahuje nejpožehnaněji do vzezření a osudu duše na věčnosti. Láská má nedozírné důsledky.

Proto má být láska měřítkem všeho. Býváme pokoušeni měřit hodnotu činů a života dle vnějších zjevů - dle apoštolátu, blíženské lásky, po tom, co uděláme pro chudé, nemocné aj. Ale otevřme Písmo, 12. hl. a 13., 1.listu Kor: "Lásky kdybych neměl, nic nejsem!" Apoštol vypočítal různá poslání v Církvi: apoštolát, proroctví, divy, dar jazyků, uzdravování .. ale na konec praví: "Usilujte o dary lepší!" A ještě vám ukáži cestu na výsost vznešenou (Kor. 12, 31). A ukázal na lásku k Bohu!