Spojení s Kristem Pánem

Kristus Pán nás nevýslovně miluje. Pravá láska touží být stále s milovanou bytostí. A Ježíš to umožnil svým divem eucharistickým.

"Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, zůstává ve Mně a já v něm". (Jan 2, 20)

Milující považuje blaho milovaného za své blaho, proto se všemožně snaží, aby milovaný byl plně štasten. A Ježíš to činí tak podivuhodně pro nás, že nejvhodnější a nejpravdivější pozdrav, když k nám ve Svátosti přijde, jest: "Můj Bůh, a mé všecko!"

Ano, je to Bůh - a je můj! Moje jest Jeho láska, Jeho bohatství, Jeho moc, Jeho svatost .. V Jeho Božství ztrácí se naše ubohost - a vše může být nahrazeno, doplněno, napraveno.

Mé všecko! - Přichází, aby působil, a to - božsky rozdával, činil jako slunce nad krajem ... Není nic, čeho by nemohlo sv. přijímání napravit, získat, dát, v nás vytvořit - jen když jsme disponováni čistotou, vírou, pokorou, touhou, důvěrou. Vždyť je zde Kristus Ukřižovaný a nese duši všechny plody svého utrpení. A čeho by nemohly dokázat a vytvořit rány Kristovy! Hlas Jeho Krve - hlas Jeho lásky!

Ó Bože náš, kéž chápeme: Můj Bůh - mé všecko!