Kříž

"Chci znát jen Krista, a to Ukřižovaného!" To je jediné přání apoštolovo, a přece, co vše poznal: Není milost - leč z kříže Kristova. Kristus Pán na kříži - to je nejpůvodnější pramen odpuštění a posvěcení. Není, čeho by neměl - je Bůh! Není, co by nám odepřel - je náš Spasitel! Co světců vidíme s křížem v ruce!

Ve skutečnosti měl každý z nich kříž v mysli, v srdci, v nitru - ovšem kříž milovaný, slavený, slzami omývaný, láskou a obětmi zdobený. V těch duších neustávala ona slavná adorace: Kristu Ježíši - Ukřižovanému - pojďme, klaňme se Jemu!

Kéž pochopíme, jak nesmírně Kristus Pán touží, abychom Ho hledali na kříži, ctili jako Ukřižovaného, učili se od Jeho lásky na kříži, pili milost z Jeho ran. Vždyť i mše svatá, veledilo Kristovy lásky, je k tomu, aby smrt Páně neustále zvěstovala, slavila. Vejděme v novou důvěrnost se svým křížem! Začínejme den s jeho políbením - s políbením kříže usínejme! Obejmou nás láskyplné všemohoucí ruce, na kříži přibité!