23.únor - Památka

Když byl za revoluce veden na popravu král Ludvík XVI. ode všech opuštěný, viděl u cesty klečet plačícího věrného sluhu Cleryho. Byl dojat. Co dát na památku dobrému a věrnému služevníku? Vytrhl si několik šedivých vlasů: "Zde památka na mne, v této chvíli víc nemám". Tak milující srdce - Matka: "Dítě, zde máš růženec, křížek!" - A Ježíš? "Vezměte a jezte, toto jest Tělo mé, které se za vás vydává ... " Tedy Tělo, obětované v hrozných mukách z nesmírné lásky v bezmezné pokoře ... A to Tělo a Krev je ve Svatostánku! Zdaž není hodno a spravedlivo dlíti u Svatostánku myslí, srdcem, láskou? ... Spěchat tak, jako se spěchá k těm, kteří nás nejvíc milují a za nás se obětují.

Ježíš miloval láskou největší, poněvadž dává sebe - a to obětovaného ... Ne tedy několik vlasů, ale své nejsvětější Tělo, Srdce, Krev. Lásku - Sebe s božstvím, s božskou mocí, s nesmírností zásluh svatého svého života, mocí všech tajemství, která jsou v Eucharistii živá, přítomná v božské činností, plodná.

Z nauky Krista Pána poznáváme, že nás chtěl naučit především, že Bůh je náš Otec, a On - Ježíš je ten, který je neustále u Otce ...

Vytvořme si i my podobný poměr ke Svatostánku, abychom si zasloužili jména: Ten, ta, která je stále u Svatostánku! Ne místo práce, ale srdcem, myslí, láskou!24.únor - Účinek sv. přijímání ...

záleží na naší dispozici. Proč je mnohdy tak malý? - Jdeme ke stolu Páně "příliš navlečeni, plni sebe", zatím však máme přistupovat jako světci - v dokonalé chudobě ducha. Takřka nic nevědět o sobě, neohlížet se, co je za námi, nýbrž v posvátné touze a žízni a pokoře patřit na to, co je před námi: Ježíš, který touží vše dát, minulé napravit. Je potřebí toužit, abychom již nežili svůj život, ale život Ježíšův, jako Ježíš žije skrze Otce. "Kdo jí mne, žít bude skrze mne ... jako já jsem živ skrze Otce ... " V očích světců na cestě ke stolu Páně nic nejsou jejich hříchy, nic zásluhy, vše jest Ježíš! Ježíš se cítí poctěn, oslaven tímto gestem: Jen Ježíš! My se příliš zabýváme sami sebou nebo bližním. Škoda! Zabývejme se Ježíšem! Ježíš má všecko, může všecko!