Účinek oběti

Chvěli bychom se radostí a vděčností, kdybychom měli živě a trvale na mysli, co máme ve Mši svaté: Všechnu bohopoctu, kterou jsme Bohu povinni, všechno dostiučinění za své hříchy i jiných, všechnu moc proseb za vše, co potřebujeme, všechnu vděčnost, které Bůh hoden jest. To vše je nám zde k dispozici, to můžeme Bohu podat. Ovšem, je tu podmínka - nesmírně významná: každá pravá oběť je vnitřní obětování, smýšlení. Nestačí ruce s patenou zvedat a oči k nebi obracet, jsou-li srdce, tužby, cíle obráceny k zemi, k marnostem. Tu nutno s Kristem - jakoby jedním dechem, jedním gestem úcty, lásky, vděčnosti sebe cele obětovat. Čím více naše smýšlení se podobá smýšlení Krista Pána na kříži, tím více máme z Jeho oběti, tím mocnější jsou pro nás účinky mše svaté.