Ježíšova radost


Při tom slovu myslívá, že se Ježíš raduje, když dobře činíme, poněvadž nám přeje to nejlepší - a dobro, jež konáme, dává naději na šťastnou věčnost. Avšak zde jest důvod ještě hlubší a vyšší. Pius XII. píše v Encyklice o tajemném Těle Kristově: Jako Božšký Vykupitel, umíraje na kříži, dal se Otci za oběť jakožto Hlava celého lidského pokolení, tak obětuje v tomto čistém obětním daru nejen sebe jakožto Hlava Církve nebeskému Otci, nýbrž v sobě samém i své mystické údy, které všechny, byť byly i slabé a nemocné, uzavřel láskyplně do svého srdce.

Ježíš obětuje všecky, byť byly i slabé, ubohé! Ale jakou má radost, když může obětovat dokonalé, kteří jsou slávou Jeho díla, ovocem Jeho Krve! Nuže, když tebe Ježíš obětuje, může mít radost, může se tebou chlubit? ...

Co učiníš dnes, aby tě Ježíš mohl obětovat s radostí? Nezapomeň, že Ježíš obětuje ve Velebné Svátosti neustále. Pamatuj, ať má Ježíš radost - a Ježíš bude pamatovat, abys měl radost ty!