"Boží plán"

Bůh má s námi zde i na věčnosti jen jeden plán. Je to plán celistvý, vše k němu směřuje. Apoštol zjevuje, jaký je to plán (1 Sol. 4, 3) "To je vůle Boží, vaše posvěcení". To je plán i na věčnosti: "Abyste byli vy, kde já jsem".  Ten plán nám zjevuje sám Kristus Pán (Jan 17, 24).

Vnější události, vše, co Bůh sesílá a dopouští, jsou jen různý dojem, různé etapy toho plánu. Když přijímáme vůli Boží, ztotožňujeme se s Božím plánem. Pak je nám vše ku prospěchu. "Těm, kteří milují Boha, vše napomáhá k dobrému". (Řím 8, 28) - Když však člověk odmítne vůli Boží, staví se tím mimo plán, vypadá ze sféry lásky. A nic mu není ku prospěchu, není mu nic platno. Postavil se do jiného plánu, do plánu spravedlnosti.

Měj na mysli Boží plán! Jak je velký, jak vznešený: chystá ti nekonečné blaho. To, co Bůh žádá, žádá svatě. Boží vůle - toť sám Bůh! A Bůh je Otec, Moudrost, Láska! Nikdy si nemůžeš více prospět, než když plníš Boží plán! Nuže: Ve všem, vždy, skrze všecko a přes všechna protivenství: S p l ň  B o ž í  p l á n!  Posvěcuj se!