Jména - daná Ježíši

Blažený stařeček Simeon se rozezpíval štěstím, že nejen směl uvidět a pozdravit, ale i na svých loktech pochovat Krista Pána. Čtyři významná jména Mu dává: "Viděly oči mé ... Spásu ... Světlo ... Slávu ... Znamení ..." A stařec jistě dobře cítí, že to, čím je Kristus, nelze vypovědět. Sv. Pavel hromadí (1 Kor. 1, 30) podobně Boží sytá jména ... Ježíš se stal pro nás "moudrostí a ospravedlněním a posvěcením a vykoupením". Tím vším chce nám být skrze každé setkání, ať touhou, láskou nebo ve Svátosti. Hledejme to vše u Ježíše. Umějme si vírou a velkou důvěrou otevřít prameny Spasitelovy. Spása - Světlo - Sláva - Znamení - Moudrost - Ospravedlnění - Posvěcení - Vykoupení.

Chtěj to přímo: Ježíši, buď mou moudrostí, světlem, posvěcením ... Vlož ty chvíle prosby ve chvíle milostiplné - vždy před svatostánkem, vždy při mši svaté a sv. přijímání!