Hlas Krve Kristovy

Svatí mají převelkou moc - vyprosit odpuštění, milosti. Tak mnohého se lze dovolávat! I my sami se dovoláváme: své bídy, bolesti, lásky, důvěry ... ale ze všeho nejmocnější je hlas Krve Krista Pána, bolestně za nás prolité. Je to Krev jediného Božího Syna - vtěleného Slova Božího, Krev bolestně v lásce k Otci za nás prolitá, za nás volající, usmiřující ... Není milosti, které by mohl Bůh odepřít, když o ni volá Krev Božího Syna!

Dovolávejme se té Krve! Svěřujme jí své bolesti a tužby a naděje! Obětujme ji denně mnohokrát ve spojení se všemi oltáři, kde se koná nekrvavá obnova Krvavé oběti, kde se podává týž dar, kde mysticky kane táž Krev, jež kanula na kříži. Ta Krev zmůže všecko, dosáhne všeho!

Krví Kristova, ty máš nejmocnější hlas, jedná tvá krůpěj vyváží nadpřirozeně celý vesmír. My neprosíme, abys opět za nás v bolestech byla prolita, my chceme jen tvůj hlas! Zněj a volej za nás! Ty jsi Hlas všemohoucí!