Velká trpělivost

Apoštol píše: "Ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: Velkou trpělivostí v souženích, v nesnázích a úzkostech, v ranách, v žalářích a nepokojích, v námahách, v bděních a postech, čistotou a poznáním, shovívavostí a dobrotivostí, Duchem Svatým a láskou nelíčenou, slovem pravdy a mocí Boží, zbrojí spravedlnosti v pravici i v levici, docházíme-li cti nebo potupy" ... (2.Kor. 6,4 - 8).

Velká trpělivost! Její svět je široký! Kde všude se projevuje, jak se to zdá těžké, ale právě proto je to ctnost tak krásná, ano, poznávací značka Božích služebníků. Uvaž to vážně! Jdi všude s apoštolem do těch situací, jež tu načrtává, pozoruj, srovnávej, zda a kolik i ty máš velké t.j. opravdové, vše převyšující vítězné trpělivosti. Jaká krása! Vítězná - velká trpělivost! Vpravdě signatura pravých velikánů! Pán kéž vede srdce i těla naše k lásce k Bohu a trpělivosti pro Krista (2. Sol. 3, 5).  - "Svou trpělivostí zachráníte své duše!" (Luk. 21, 19).