Dobrý úmysl

1. stav duše, 2. úmysl, 3. skutek sám.

"Kdo přijme jedno takové dítě ve jménu mém, mne přijímá", řekl Ježíš. Čím vyšší úmysl, tím hodnotnější skutek. Úmysl je tím vyšší, čím víc je prostý sobectví, čím více dobra a čím vyšší dobro chce vykonat, čím větší lásku a oběť nabízí.

Modli se, abys oslavil Boha na celém světě, abys Ho slavil po celou věčnost co nejdokonleji, nabídni se všem obětem, jichž by bylo potřebí, aby byl Bůh oslaven co nejdokonaleji.

Proto se varuj jednání bezmyšlenkovitého. A jsou-li tvoje úmysly úzkoprsé, snad přízemní, zvedni je výš!

V z h ů r ů  s r d c e!