25. březen - (Zvěstování Panny Marie) "Boží cesta"

Jsme cílem nevýslovného ponížení Božího Syna. Bůh plýtval mocí a láskou, když stvořil člověka, a když to člověk zneužil a sáhl na Boha, odpověděl Bůh nekonečně větší štědrostí. Sebe dal do otroctví smrti a prokletí. Dnes ta oběť začíná!

Bůh přišel na svět kvůli tobě. Stal se člověkem. Spojil božské s lidským ve své osobě. Dnes začíná dílo vykoupení. Učiň dnešek novým začátkem. Disponuj se mocí čistoty, pokory a svaté touhy, aby se Bůh i v tobě provždy usídlil, s tebou spojil, abys i ty byl spojením božského (milostí) s lidským. Stát se vtělením Božského - to je největší požehnání světu.

Vítáme Božího Syna na svět. Cesta, kterou dnes začíná, skončí na kříži - a to vše pro nás! Prožíváme to tajemství jako něco naprosto osobního. Kam až Bůh šel, aby si vzal naše hříchy a dal nám své nebe!

Kam až jde naše obětavost, věrnost, láska? ...

 

26. březen - Blahopřejeme, učíme se!

 Blahopřejeme Panně Marii k vyvolení za Matku Boží! Děkujeme za její Fiat, které umožnilo větší vliv než Fiat, jímž stvořen svět. To Mariino Fiat bylo neseno nevýslovnou pokorou, jeho obsah: láska k Bohu a k lidstvu - ochota sloužit a zas jen sloužit.Těšme se na každé Anděl Páně, které dává rytmus celého dne: Ráno ideál, v poledne kontrola, večer zhodnocení. Účel - aby Bůh se vtělil v nás svou svatostí, dokonalostí, aby mohl být viditelný skrze nás, v nás.

Učíme se! Úžasné věci zvěstuje anděl Panně Marii: Milostiplná, Pán s tebou, požehnaná mezi ženami, počneš a porodíš syna ... ten bude veliký ... Pán mu dá trůn Davida, jeho království nebude konce. A Maria, ač u boha a od Boha veliká, nevidí sebe, jen přijímá a nabízí se za služebnici. Ani jedno "já" v tomto věkopamátném jednání. Maria se ztrácí v Bohu, v Božích plánech.

Uč se umlčet svoje "já"! Odporná je řeč, v níž je samé Já a já. Jáství jest z odporného nejodpornější. Milá a krásná jsi, Marie, služebnice Pána i lidí.