Doma mám pár "růžencových brožureček" (většinou co do činění s Janem Pavlem II., který je na nich zobrazený). Každá ta brožurečka má společné identické modlitby růžence nejen ke každému desátku, ale i k jednotlivé modlitbě v desátku. Ale v té jedné, kterou mám zrovna v ruce, jsou modlitby, prokládáné malými úvahami a mini příběhy. Je to zajímavé. Zdroj však nejsem schopna uvést (není uveden), jen že to vytisklo GRASPO, s.r.o., Zlín L.P. 1998. Na titulní stránce je klečící a modlící se Jan Pavel II. před Svatostánkem (ale ten není na tom záběre vidět, je do foceno od strany OD Svatostánku. Dále jsou v lavicích za J.P.II. vidět biskupové na jedné straně, na druhé straně lid a je to zbarvené dohněda - ta fotografie. Tak jsem se rozhodla, že tyto myšlenky sem budu dávat. Každý den jednu. Myslím si, že modlitba/y/ růžence je potřebná a stále ještě nedoceněná. A možná nám tyto myšlenky pomohou se do ní (nich) lépe vžívat. A to vám také všem přeji.


I. Co je růženec?

Je to především krátký životopis Ježíše Krista. Má tří díly.

V prvním díle se vypravují radostné události jeho života. Uvažujeme o jeho dětství. V prvním tajemství zní hlas anděla, v druhém Matka radostně zpívá Magnificat - Velebí má duše Hospodina, ve třetím zaznívá zpěv andělský, ve čtvrtém stařec Simeon pronáší píseň díků za vykoupení lidstva, v pátém učení mužové se sklánějí před betlémským Dítětem.

Ve druhém díle vidíme již Muže bolesti, jak trpí pro spásu světa. Jak prožívá smrtelnou úzkost na Olivové hoře, jak je bičován na nádvoří vladařova domu, jak potom jeho královskou hlavu ověnčili trním, jak nese svůj kříž a jak na něm umírá, rozpjat mezi nebem a zemí.

Díl třetí vypráví o Ježíšově slávě. Jako vítěz nad smrtí vychází ze svého hrobu živý, vystupuje na nebesa, aby i jako člověk panoval všem na nebi i na zemi, sesílá Církvi Ducha pravdy a síly, Ducha Utěšitele, křísí svou Matku, aby nebylo vydáno hnilobné tělo, z něhož se narodil, a tu, která spolu s ním trpěla, činí královnou andělů a všech svatých.

Růženec - jak krátká a obsažná modlitební kniha!