1.duben

"Tvář Boží lásky" Ukřižovaný -

to je nejvlastnější a nejpůsobivější tvář Boží lásky. Vtělený Bůh, ponořený do moře bolesti - to jest Jeho křest, aby byl naším Vykupitelem, bratrem za nás. Dokonává své dílo, když je dokonale rozšlápnut - v bláznovství a pohoršení kříže. A tak to "pošetilé" a "slabé" a "nic" vtěleného Boha jest jen příslušná tvář a jméno nevýslovné, doposud neviděné a nepochopitelné Boží lásky. A Boží Majestát se tu jeví v purpuru Jeho pošetilosti a slabosti před pohany a Židy. Slabost a ponížení, potupa, zničení - to je jméno toho, co Bůh pro nás vykonal - jméno Boží lásky!

Jaké jméno má a zasluhuje, co ty jsi vykonal pro Boha a pro bližní?

 

2. duben

"Boží prostředky"

To, čeho se člověk přirozeně bojí, až štítí, volí Bůh za nástroj našeho vykoupení. Ponížený jest Boží Syn, opuštěný, zneuctěný, zmučený, Jeho čest vyplundrovaná i šat i život. Ale právě tímto svrchovaným ztracením a zmařením sebe nalézá a získává Kristus ztracený svět.

Jeho situace jest: místo: za městem vyvržen,

                          stav:  ukřižován - zničen,

                         mínění: zneuctěn!

Ale toto dokonalé zničení znamenalo dokončení vykoupení! Klaníme se, děkujeme!