Tajemný háček

Naříkáme na své překážky, na trápení. Tím ukazujeme, že jsme v poznání slepí, v trpělivosti zbabělí, v lásce vlažní. Náš Pán (dle sv. Mechtildy Tekoucí světlo 180) pravil: "Ten člověk nechce být nemocen a nechce být hanoben, ale na co pak jeho slávu připnu? Ať mne jen miluje radostnou trpělivostí ... "

Tak vidíme, že naše utrpení, oběti jsou jen jako háčky, na které Bůh navěsí naši slávu. Jsou to vlastně jen záminky, které Bohu, jenž je spravedlivý, dávají možnost dotyčné duši dávat milosti zde a tam na věčnosti slávu. Zlatá slova: "Radostnou trpělivostí". To má být odpovědí na utrpení, které Bůh dopouští, aby nám mohl dát věčně víc než druhým.

Učiň vše pro své zdraví i důstojný život, ale když přijde bolest bez tvé viny, když trvá protivenství nad tvé síly, přijmi to pokorně jako Boží plán, jinak bys odmítl nové dílo Boží Prozřetelnosti a slitování.