Proč mlčel?

Celým utrpením Páně táhne se posvátná spona od bolesti k bolesti, - je to mlčení Krista Pána. To obetkává celé utrpení zvláštní krásou, dává mu zvláštní přitažlivost, budí zvláštní úctu. Je souzen, ale většinou mlčí. Promluvil jen to, co bylo naprosto nutné k vyznání neviny a své osobnosti. Před Pilátem Herodem, Veleradou - vyjma několik slov - mlčí. S Herodem vůbec nepromluví. Proč? Nejhlubší důvod: Ježíš ten čas potřebuje k něčemu mocnějšímu: k modlitbě, k hovoru s Otcem. Je zesměšňován, tupen, mučen, ale On hovoří s Otcem, vše Mu obětuje, klaní se ve své lidské přirozenosti Otcově Božské prozřetelnosti, velebnosti. Jaká to oslava Otce! Umějme si rezervovat čas na slovíčko, pohled, podání, obětování Bohu. Odtud se dostane všemu posvěcení a požehnání.

Zamysleme se při Křížové cestě u jednotlivých zastavení nad mlčením Ježíšovým a snažme se vniknout do krásy Jeho spojení s Otcem, Jeho modliteb právě v těchto nejkrutějších chvílích!

Cvičme se v mlčení za účelem získání času a energie ke vzletům duše k Bohu!