VI. Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila

Když se Ježíš narodil, byl to počátek velké rodiny Božích dětí, těch, kteří byli zachráněni a vykoupeni obětí Božího Syna. V té rodině Bůh je náš Otec, my jsme jeho synové a dcery a k sobě navzájem jsme bratřími a sestrami.

Ale v mnoha rodinách vládne svár, jeden pro druhého nemá čas, nikdo nemá o druhého zájem. Nedovedou si říct jedno vlídné slovo.

To je strašný život. Chceš-li, aby se tvá rodina změnila, musíš napodobat příklad chudé rodiny z Betléma.

Modli se za svou rodinu! Mluv se svou rodinou tak, jak spolu mluvili Josef, Maria a Ježíš. Nehledej svůj prospěch, ale snaž se, aby ostatní byli spokojeni. Buď ústupný, snášenlivý, hledej pokoj a svornost. Potom i uprostřed chudoby pocítíš velikou vnitřní radost, která je známkou rodiny Boží.