Sv. Jan Nepomucký -

světec s prstem na ústech. "Blahoslavený, kdo jazykem nezhřešil!" Je to krásné vysvědčení, lze-li o někom říci: "Od něho nikdy neslyšel zlého slovíčka!" Chraňme jazyk poskvrny myšlenkou na Svátostného Pána, který má na našem jazyku spočinout. Ten má být čistý - jako duše, nitro, ruce Panny Marie. Rád to vidí Spasitel, když se s ohledem a z úcty k Němu chráníme poskvrny. Chraňme se soudit druhé, abyhom sami nebyli přísně souzeni. Často vidáme na druhém, jen viditelné porážky, ale nepomyslíme na mnohá vítězství, soužení, bolesti, zápasy, které ta duše podstoupila a v nichž se osvědčila. Abychom mohli člověka správně posoudit, museli bychom ho znát celého, celé nitro, život. A to nepoznáme nikdy, proto nesuďme, soud ponechme Tomu, jenž zná vše! Teilhard de Chardin praví, že žádnou věc nelze poznat, leč z jejich dějin.