13.červen - Dar rozumu

Intelekt! Číst uvnitř, pronikat ke kořenům věcí a událostí, svatých pravd! Pomoc k hlubokému prožívání tajemství Božích a tím tajemství života. Vytváří hluboké duše. Dává jim lásku k samotě, která umožňuje sestup na hlubiny i výstup na výšiny. Uschopňuje k rozjímání.

Tento dar léčí povrchnost, polovičatost v chápání života, odpovědnost vůči Bohu i lidem. Povrchnost - jak strašná choroba moderního člověka! Ve věcech hmotných taková dokonalost, ve věcech duchovních taková povrchnost! Ta vede k tomu, že člověk snadno pohrdá věcmi a hodnotami, jichž nezná. A v tom je ta tragika!

Tento dar nás též učí vážnosti a rozvážlivosti, zvláště kde jde o věcí Boží - duše!

Na hlubinu! Do samoty! ..

Pros o touhu po hlubokém poznání Boha - víry! Hluboký člověk vnitřní je krásný! Mlčenlivý - ale když promluví, má to váhu. Člověk Ducha Svatého, pravý inteligent, muž Boží!14.červen - Náladovost

Rozjímáme o darech Ducha Svatého. Je dobré posvítit si na jejich ústředního nepřítele. Jest jim náladovost! Je to veliké zatížení životní cesty po stránce nadpřirozené - i přirozené. Stačí maličkost a z radosti je smutek. Náladovost je znamením slabého charakteru. Člověk citu, jen citu, který se zmocnil vlády, řízení. Náladovost znemožňuje osvojit si ctnosti. poněvadž nedopřeje v ničem dobrém vytrvalosti, stability. Snadno vede k hříchu, poněvadž nezná klidné uvažování, rozvahu. Vnáší nepokoj do poměru k Bohu, k lidem, ku práci. Připravuje rodinu, domov o kouzlo tepla, pokoje. Vnáší nervozitu, poněvadž druzí se musejí obávat, co by zas mohlo vést k pokažení nálady. Náladový bude sotva mít hodnotného přítele.

Příčiny? Dědičná disposice, slabost nervů, únava, nemoc. Ale to vše se dá usměrnit, ano i zlikvidovat soustavnou práci na sobě samém, důkladným denním sebezpytováním a správným hodnocením svého jednání, zvláště pak častým sv. přijímáním, jímž vystavujeme své nitro přetvořujicímu vlivu Sanctissima!

Ó, jak měnivé to srdce ženy - ale často i muže, ale pak to tím horší!