Ve jménu Otce ..

Kolikrát za den před modlitbou, jídlem, prací - děláme znamení sv.kříže a říkáme: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zdaž vždy uvážíme, jak velká a mocná jsou slova - a jak velký čin! ...

Ve jménu Boha Trojjediného začínáme. Jménem Boha jsme k tomu dílu - jako od Boha posláni, konáme to jménem Božím, všechna naše činnost jest podílem na činnosti Boha - na Jeho tvůrčí moci. Ve jménu .. tj. jako v zastoupení Boha .. Ve jménu, tím tu věc a úkon Bohu podávám, zasvěcuji, tím Boha též zvu, aby při mně byl .. a říkám, že ji budu konat s Boží pomocí, před pohledem Božím, v nejsvětější Boží přítomnosti. Je to něco velkého! To znamení, to vzývání vlévá cosi posvátného do modliteb a všeho konání.

Proto: Budiž to znamení a slova konána s hlubokou vírou a nejhlubší pokorou a vroucností u vědomí našeho spojení s Bohem nejvýš svatým, před Nímž andělé padají na své tváře.