Údy mystického těla

V živém těle přispívá každý úd k blahu celého těla - všech ostatních údů.

Tak i v mystickém těle - v Církvi: Dobro, ctnost, zásluhy jednoho přispívají určitou měrou všem ostatním. Z toho vidíme, že světci jsou největšími dobrodinci všech věřících.

A naopak - každý křesťan, který zle činí, škodí celému Tělu Kristovu, všem údům, snižuje krásu Církve a její svátosti. Zdaž uváží, jak je to zlé, jaký nevděk vůči Kristu Pánu, který se obětoval za Církev, aby byla krásná, svatá, bez poskvrny, bez vrásky! Jak je zlé kazit dílo Boží, dílo tak velké lásky a utrpení!

Kdo kazí dílo Boží, toho zkazí Bůh!