Milost utrpení

Nejtěžší problém - utrpení. Blaze tomu, kdo je pochopí v duchu Pána našeho Ježíše Krista! Každá, i ta nejmenší bolest jest od věčnosti v plánu Božím. Má své poslání. Neříkej, že je to maličkost. Bůh je nekonečný - a věci před ním jsou jako stejné - jako nic. - Kristus vzal naše bolesti za své. Obětoval je Otci, změnil je tak, že jsou vždy posly milostí, dovedeme-li s nimi v Jeho duchu zacházet. Jeho utrpení jest podivuhodným titulem - právem daným nám - nárokem na milosrdenství.

Proto - utrpení jest:

1. jedinečným prostředkem očisty, smíru, svatosti,

2. nejmocnějším prostředkem, abychom se stali podobnými Kristu, Muži bolesti,

3. tajemstvím mocného působení na duše a výkupným za mnohé milosti,

4. zárukou věčné slávy. - Jako máme podíl na Kristových bolestech, tak budeme mít podíl na Jeho slávě. -

Proto přijímejme je:

1. s mlčící trpělivostí,

2. s nezmenšenou láskou k Bohu,

3. s klaněním se Boží Prozřetelnosti, která tím zamýšlí jen tvé dobro,

4. s odevzdaností do láskyplné vůle Boží.