XXII. Který z mrtvých vstal

Ve světě je mnoho zla, utrpení a bolesti. Mnoho lidí žije ve stálé úzkosti a v očekávání čehosi zlého. Jiní jsou sklíčení nemocí, ztrácejí naději, do duše se vkrádá zoufalství. Někteří se utíkají k zábavám, ale na dně duše jim zůstává smutek.

Je možno zde potěšit?

Apoštol Pavel praví: "To je moje radostná zvěst: Kristus vstal z mrtvých!" (2 Tim 2,8)

Co to znamená pro tebe? Musíš pochopit, že kříž a smrt nejsou konec, ale přechod, přechod od kříže k radosti, ze smrti ke vzkříšení a věčnému životu.

Buď přesvědčen, že každý kříž má svůj smysl, že každé utrpení má svou odměnu.

Jdi statečně cestou života s Kristem a již zde na zemi zakusíš jeho sílu, radost a pokoj.

Ježíši, ty jsi má jediná naděje!